Усклађивање временског оквира Плана развоја Града Новог Сада с докуметима вишег хијерархијског нивоа

05.05.2022.

Град Нови Сад је, на препоруку Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, променио временски оквир важења планског документа до 2030. године, уместо првобитно планираног до 2031. године.

Чланом 23 став 5 Закона о планском систему Републике Србије предвиђено је да се приликом израде планских документа јединице локалне самоуправе води рачуна и о њиховој усклађености са планским документима донетим на републичком ниову и нивоу аутономне покрајине на чијој територији се налазе. Подразумевајући под тиме не апсолутну усаглашеност већ такав степен усаглашености који ће бити логичан, рационалан и прилагођен могућностима и потребама локалних самоуправа.

Како стоји у препоруци Покрајинског секретаријата што се тиче временских одредница, на жалост, због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, поједини рокови су морали бити одложени или пролонгирани, па су локалне самоуправе са територије АПВ замољене да прилагоде процедуру израде и усвајања локалних планова развоја току израде Плана развоја АПВ. Плански период који обухвата План развоја АПВ је 2022-2030, па би сходно томе и планови развоја јединица локалне самоуправе морали бити прилагођени том оквиру, а да законски оквир од најмање седам година буде задовољен.

Уколико се у процесу израде документа поново појави потреба за усклађивањем Плана развоја Града Новог Сада са документима вишег хијерархијског нивоа исто ће бити спроведено у складу са важећом законском регулативом.