Фискална клима

Порези

Фискалну климу у Републици Србији карактеришу ниске пореске стопе. Порез на добит предузећа износи 15% и међу најнижима је у региону, а порез на додату вредност у Србији износи од 10 до 20%.

Пореске стопе

Порез на додату вредност

посебна стопа

10%

општа стопа

20%

Доприноси за социјално осигурење

пензијско и инвалидско осигурање

26%

здравствено осигурање

10.3%

осигурање за случај незапослености

1.5%

За правна лица

Порез на добит предузећа

15% 

Порез на дивиденде, уделе у добити, ауторске накнаде,

камате и капитални добитак

20%

За физичка лица

Приходи од пољопривреде и шумарства, и приходи од  самосталне делатности;

 

Приходи од капитала, капитални добитак и приходи од осигурања лица

10%

 

15%

Зараде

10%

Ауторска права, непокретности, добици од игара на срећу

и остале врсте прихода

20%

Годишњи порез на доходак

10% и 15%

 

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Министарства финансија Републике Србије, Пореске управе:

http://www.poreskauprava.gov.rs/