Тржиште радне снаге и образовне институције

Радна снага у Новом Саду је стручна и високо образована, са добрим знањем страних језика и компетитивним трошковима.

Регистрована запосленост у Граду Новом Саду, 2018. година

Запослени у правним лицима

124.685

Предузетници и запослени код њих

24.116

Регистровани индивидуални пољопривредници

777

Укупно

149.578

                                                                                                                                                                                                              Извор: Републички завод за статистику

Запослени у правним лицима, предузетници и запослени код њих, запосленост по секторима делатности, 2018. година

Пољопривреда, шумарство и рибарство

1.276

Рударство

980

Прерађивачка индустрија

22.551

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

1.888

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

2.259

Грађевинарство

7.952

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

26.357

Саобраћај и складиштење

8.424

Услуге смештаја и исхране

5811

Информисање и комуникације

8.886

Финансијске делатности и делатност осигурања

4.483

Пословање некретнинама

662

Стручне, научне иновационе и техничке делатности

10.147

Административне и помоћне услужне делатности

7.785

Државна управа и обавезно социјално осигурање

8.117

Образовање

10.807

Здравствена и социјална заштита

13.463

Уметност, забава и рекреација

3.397

Остале услужне делатности

3.556

                                                                                                                                                                                                                    Извор: Републички завод за статистику

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–јун 2019. године износила је 82.123,00 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у истом периоду износила је 59.534,00 динара.  

Укупан број незапослених на крају прве половине 2019. године износио је 12.644, а стопа незапослености је била 8,4%.

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 30.06.2019. године

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Укупно

1.917

444

1.913

3.874

86

1.070

3.277

46

17

12.644

Број незапослених према старости, стање на дан 30.06.2019. године

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Укупно

146

625

1.624

1.607

1.583

1.479

1.435

4.145

12.644

                                                                                                                                                                                               Извор: Национална служба за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

У оквиру Новосадског универзитета организују се и изводе академске и струковне студије различитих нивоа и константно се ради на усаршавању образовног система, овај процес у многоме олакшава одлична сарадња са светским универзитетским центрима. У 2010. години Новосадски универзитет је прославиo пола века постојања. Универзитет у Новом Саду је други по величини универзитетски центар у Србији, чине га 14 факултета, од којих 9 факултета има седиште у Новом Саду:

  • Филозофски,
  • Пољопривредни,
  • Технолошки,
  • Правни,
  • Факултет техничких наука,
  • Природно-математички,
  • Факултет спорта и физичког васпитања,
  • Медицински факултет,
  • Академија уметности и
  • одељење Економског факултета (са седиштем у Суботици).

Укупан број студената у 2018/2019. години је 48.939.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Универзитета у Новом Саду:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/

ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ

У Новом Саду високо образовање на струковним студијама се остварује у три високе школе струковних студија: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Мрежа средњих школа се састоји од четири гимназије, осам стручних школа (пољопривредна, машинска, електротехничка школа, две техничке, саобраћајна, медицинска и економска), три школе за уметничко образовање (музичка, балетска и школа за дизајн) и школа за децу ометену у развоју. Средње школе, према подацима са почетка школске 2018/2019 године, похађа 15.901 ученик.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У Граду постоје 34 редовне основне школе за образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда, три уметничке школе за ученике основношколског узраста (две музичке и балетска школа), школа за образовање деце ометене у развоју и школа за основно образовање и васпитање одраслих и програм за ученике седмог и осмог разреда основног  образовања и васпитања обдарене за математику. Основне школе, према подацима са почетка 2018/2019 године, похађа 30.814 ученика.