Тржиште радне снаге и образовне институције

Радна снага у Новом Саду је стручна и високо образована, са добрим знањем страних језика и компетитивним трошковима.

Регистрована запосленост у Граду Новом Саду, 2023. година

Запослени у правним лицима

146.351

Предузетници и запослени код њих

28.240

Регистровани индивидуални пољопривредници

545

Укупно

175.136

                                                                                                                                                                                                              Извор: Републички завод за статистику

Запослени у правним лицима, предузетници и запослени код њих, запосленост по секторима делатности, 2023. година

Пољопривреда, шумарство и рибарство

1.673

Рударство

818

Прерађивачка индустрија

26.409

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

1.455

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

1.725

Грађевинарство

10.876

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

29.055

Саобраћај и складиштење

8.990

Услуге смештаја и исхране

7.550

Информисање и комуникације

14.724

Финансијске делатности и делатност осигурања

5.223

Пословање некретнинама

892

Стручне, научне иновационе и техничке делатности

14.502

Административне и помоћне услужне делатности

6.976

Државна управа и обавезно социјално осигурање

8.169

Образовање

14.070

Здравствена и социјална заштита

13.352

Уметност, забава и рекреација

4.185

Остале услужне делатности

3.947

                                                                                                                                                                                                                    Извор: Републички завод за статистику

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар-јун 2023. године износила је 136.376,00 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у истом периоду износила је 99.023,00 динара.  

Укупан број незапослених на крају прве половине 2023. године износио је 10.764.

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 30.06.2023. године

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Укупно

1.743

339

1.561

3.520

75

845

2.624

39

18

10.764

Број незапослених према старости, стање на дан 30.06.2023. године

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Укупно

146

502

1.1056

1.046

1.191

1.303

1.262

4.258

10.764

                                                                                                                                                                                               Извор: Национална служба за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

У оквиру Новосадског универзитета организују се и изводе академске и струковне студије различитих нивоа и константно се ради на усаршавању образовног система, овај процес у многоме олакшава одлична сарадња са светским универзитетским центрима. У 2010. години Новосадски универзитет је прославиo пола века постојања. Универзитет у Новом Саду је други по величини универзитетски центар у Србији, чине га 14 факултета, од којих 9 факултета има седиште у Новом Саду:

  • Филозофски,
  • Пољопривредни,
  • Технолошки,
  • Правни,
  • Факултет техничких наука,
  • Природно-математички,
  • Факултет спорта и физичког васпитања,
  • Медицински факултет,
  • Академија уметности и
  • одељење Економског факултета (са седиштем у Суботици).

Укупан број студената у 2022/2023. години је 48.874.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Универзитета у Новом Саду:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/

ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ

У Новом Саду високо образовање на струковним студијама се остварује у три високе школе струковних студија: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Мрежа средњих школа се састоји од четири гимназије, осам стручних школа (пољопривредна, машинска, електротехничка школа, две техничке, саобраћајна, медицинска и економска), три школе за уметничко образовање (музичка, балетска и школа за дизајн) и школа за децу ометену у развоју. Средње школе, према подацима са почетка школске 2022/2023 године, похађа 15.274 ученика.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У Граду постоје 34 редовне основне школе за образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда, три уметничке школе за ученике основношколског узраста (две музичке и балетска школа), школа за образовање деце ометене у развоју и школа за основно образовање и васпитање одраслих и програм за ученике седмог и осмог разреда основног  образовања и васпитања обдарене за математику. Основне школе, према подацима са почетка 2022/2023 године, похађа 32.059 ученика.

 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

(ИЗВОД ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ, цео документ у „Сл. лист Града Новог Сада", бр. 3/2023)

Укупан број незапослених лица у Новом Саду на дан 31.12.2022. године износио је  11.456 лицa. У односу на децембар 2021. године, број незапослених лица на територији Града смањен је за 11,67%.

Дефицитарна занимања су: дипломирани информатичари, програмери свих профила, дипломирани фармацеути са положеним стручним испитом, дипломирани дефектолози, социјални радници и геодетски инжењери, лекари специјалисти, машински и електроинжењери, професори математике и физике, заваривачи, месари, фризери, овлашћене рачуновође, кувари, армирачи, тесари, електричари, електроинсталатери.

Суфицитарна занимања су: правни, пољопривредни и економски техничари, матуранти гимназије, дипломирани правници, дипломирани туризмолози, туристички техничари, занимања из области културе, хемијски техничари, професори српског језика и књижевности, професори разредне наставе.

На територији Града евидентирано је највише лица са четвртим степеном стручне спреме 3.781, са седмим степеном стручне спреме 2.774 и са првим степеном образовања 1.868 лица. Број лица на евиденцији која чекају посао дуже од 24 месеца је 4.979 лица, што је 43,46% од укупног броја евидентираних за Град.

Анализа трендова тржишта рада указује на неопходност интензивирања активности у циљу унапређења положаја категорија теже запошљивих лица.

Основни циљ политике запошљавања Града је успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз подршку запошљавања младих, отварање нових радних места и подстицање предузетништва и предузетничког духа нарочито код жена. Такође, један од циљева политике запошљавања је и стварање повољног пословног окружења за развој социјалног предузетништва. Поред Националне службе за запошљавање, на територији Града послове везане за запошљавање обавља и Градска управа за привреду.

У складу са Законом, а на предлог Савета за запошљавање, Градоначелник је донео Програме активне политике запошљавања Града Новог Сада за 2007, 2008. и 2009. годину, а за период 2010 – 2022. године Акционе планове запошљавања. У периоду од 2010. до 2022. године Град је за реализацију мера активне политике запошљавања издвојио укупно 1.708.075.990,00 динара и то за запошљавање 4.706 лица и за обуку 3.029 лица. Од тога је у 2022. години запослено 416 лица (oд тога броја 72 лица је било на стручној пракси).

* Подаци су преузети из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2023. годину (цео документ можете преузети на линку: https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2023/02/sl-3-2023.pdf или у „Сл. лист Града Новог Сада", бр. 3/2023).