Кључни привредни сектори

Привредну активност у Новом Саду на крају 2016. године обављало је укупно 10.861 привредно друштво, доминантно у приватном власништву. Најбројнија су микро привредна друштва која чине 90,3% свих друштава и мала са 8,4%, док је знатно мањи број средњих 0,9% и великих привредних друштава свега 0,4% од свих друштава. Предузетничких радњи било је 15.400. Број привредних субјеката по секторима можете видети у табелама у наставку: 

Активна привредна друштва у Новом Саду, стање на дан 31.12.2016. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

260

Рударство

30

Прерађивачка индустрија

1.431

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

42

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

83

Грађевинарство

1.003

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

4.158

Саобраћај и складиштење

662

Услуге смештаја и исхране

385

Информисање и комуникације

602

Финансијске делатности и делатност осигурања

91

Пословање некретнинама

105

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.286

Административне и остале услужне делатности

430

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

2

Образовање

97

Здравствена и социјална заштита

10

Уметност; забава и рекреација

78

Остале услужне делатности

104

Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене портебе

2

Укупно

10.861

                                                                                                                                            Извор: Агенција за привредне регистре

Активне предузетничке радње у Новом Саду, стање на дан 31.12.2016. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

71

Прерађивачка индустрија

1.830

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

16

Грађевинарство

1.051

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

2.617

Саобраћај и складиштење

1.887

Услуге смештаја и исхране

1.379

Информисање и комуникације

1.314

Финансијске делатности и делатност осигурања

132

Пословање некретнинама

73

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.989

Административне и остале услужне делатности

696

Образовање

221

Здравствена и социјална заштита

429

Уметност; забава и рекреација

200

Остале услужне делатности

1.495

Укупно

15.400

                                                                                                                                             Извор: Агенција за привредне регистре

Почев од 01. јануара 2005. године регистрацију привредних субјеката врши Агенција за привредне регистре, на чијем сајту можете преузети све додатне информације: http://www.apr.gov.rs

 

У Новом Саду послују 24 банке. Пословима осигурања бави се 18 друштава, док се 4 друштва бави пословима реосигурања.

Пословно име банке

Интернет презентација

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.marfinbank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

JUBANKA A.D.BEOGRAD

www.jubanka.co.rs

JUGOBANKA JUGBANKA A.D. KOSOVSKA MITROVICA

www.jugobankajugbanka.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD

www.piraeusbank.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.societegenerale.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.co.rs

VTB BANKA A.D. BEOGRAD

www.vtbbanka.rs

                                                                                                                                                                    Извор: Народна банка Србије

Пословно име друштва за осигурање или реосигурање

Интернет презентација

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD  

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD

www.axa.rs

AXA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.axa.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sogeosiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE  A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

                                                                                                                                                                     Извор: Народна банка Србије