Градске управе

Послове локалне самоуправе утврђене Уставом, законом, Статутом Града Новог Сада и другим прописима, као и послове које Република Србија, односно Аутономна Покрајина Војводина, из своје надлежности повере јединицама локалне самоуправе, обављају градске управе образоване Одлуком о градским управама Града Новог Сада.

Градска управа за комуналне послове
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4882-987
Факс: 021/6612-204
Имејл: zoran.stanojevic@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-komunalne-poslove-0

Градска управа за саобраћај и путеве
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/529-721
Факс: 021/529-721
Имејл: suzana.savic@uprava.novisad.rs 
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-saobra-i-puteve

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Адреса: Школска 3, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/452-133
Факс: 021/452-133
Имејл: urbanizam@uprava.novisad.rs 
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0

Градска управа за заштиту животне средине
Адреса: Руменачка 110a, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/421-109
Факс: 021/529-236
Имејл: zivotnasredina@uprava.novisad.rs 
Веб-сајт: https://environovisad.rs

Градска управа за привреду
Адреса: Руменачка 110а, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/6624-282, 021/6614-085
Факс: 021/423-039
Имејл: sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs 
Веб-сајт: https://privredans.com/?script=cir

Градска управа за финансије
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/529-238
Факс: 021/472-14-65
Имејл: finans@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-finansije

Градска пореска управа
Адреса: Булевар Михајла Пупина 3, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4871-751
Факс: 021/4871-752
Имејл: gpu@novisad.rs  
Веб-сајт: https://gpu.novisad.rs/

Градска управа за образовање
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4882-968, 021/4882-930
Факс: 021/4882-968
Имејл: obrazovanje@uprava.novisad.rs 
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-obrazova-e

Градска управа за културу
Адреса: Булевар цара Лазара 3, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/451-719, 021/439-013
Факс: 021/451-719
Имејл: kultura@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: www.kultura.novisad.rs

Градска управа за спорт и омладину
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/520-625
Факс: 021/520-625
Имејл: vlastimir.mastilovic@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: http://www.sio.novisad.rs/

Градска управа за здравство
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/529-812
Факс: 021/4882-840
Имејл: zdravstvo@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-zdravstvo-1

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/420-299
Факс: 021/4882-840
Имејл: upravasdz@novisad.rs
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-sotsi-alnu-i-dechi-u-zashtitu

Градска управа за инспекцијске послове
Адреса: Димитрија Туцовића 3, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4872-444 (централа)
Факс: 021/4872-501
Имејл: nacelnik@inspekcija.novisad.rs
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-inspektsi-ske-poslove-0

Градска управа за опште послове
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/6624-000
Факс: 021/6621-051
Имејл: branimir.radovanovic@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-opshte-poslove

Градска управа за прописе
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/451-726
Факс: 021/4882-872
Имејл: zora.djordjevic@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: http://novisad.rs/gradska-uprava-za-propise

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Адреса: Стевана Брановачког 3, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4889-100
Факс: 021/4889-342
Имејл: office@ugzins.rs
Веб-сајт: https://ugzins.rs/

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове
Адреса: Народног Фронта 53, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/489-00-00, 021/489-00-11
Факс: 021/466-959
Имејл: kontakt@imovina.novisad.rs
Веб-сајт: https://imovina.novisad.rs/

Служба за заједничке послове
Адреса: Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/529-770
Факс: 021/6616-248
Имејл: vojislav.joksovic@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: -

Дирекција за робне резерве Града Новог Сада
Адреса: Железничка 28, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/525-599
Факс: 021/527-071
Имејл: robne.rezerve@novisad.rs
Веб-сајт: -

Биро за пружање правне помоћи
Адреса: Војвођанских бригада 17, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/524-221
Факс: 021/524-651
Имејл: gordana.moravski@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: -