Usklađivanje vremenskog okvira Plana razvoja Grada Novog Sada s dokumetima višeg hijerarhijskog nivoa

05.05.2022.

Grad Novi Sad je, na preporuku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, promenio vremenski okvir važenja planskog dokumenta do 2030. godine, umesto prvobitno planiranog do 2031. godine.

Članom 23 stav 5 Zakona o planskom sistemu Republike Srbije predviđeno je da se prilikom izrade planskih dokumenta jedinice lokalne samouprave vodi računa i o njihovoj usklađenosti sa planskim dokumentima donetim na republičkom niovu i nivou autonomne pokrajine na čijoj teritoriji se nalaze. Podrazumevajući pod time ne apsolutnu usaglašenost već takav stepen usaglašenosti koji će biti logičan, racionalan i prilagođen mogućnostima i potrebama lokalnih samouprava.

Kako stoji u preporuci Pokrajinskog sekretarijata što se tiče vremenskih odrednica, na žalost, zbog epidemiološke situacije izazvane korona virusom, pojedini rokovi su morali biti odloženi ili prolongirani, pa su lokalne samouprave sa teritorije APV zamoljene da prilagode proceduru izrade i usvajanja lokalnih planova razvoja toku izrade Plana razvoja APV. Planski period koji obuhvata Plan razvoja APV je 2022-2030, pa bi shodno tome i planovi razvoja jedinica lokalne samouprave morali biti prilagođeni tom okviru, a da zakonski okvir od najmanje sedam godina bude zadovoljen.

Ukoliko se u procesu izrade dokumenta ponovo pojavi potreba za usklađivanjem Plana razvoja Grada Novog Sada sa dokumentima višeg hijerarhijskog nivoa isto će biti sprovedeno u skladu sa važećom zakonskom regulativom.