Tržište radne snage i obrazovne institucije

Radna snaga u Novom Sadu je stručna i visoko obrazovana, sa dobrim znanjem stranih jezika i kompetitivnim troškovima.

Registrovana zaposlenost u Gradu Novom Sadu, 2023. godina

Zaposleni u pravnim licima

146.351

Preduzetnici i zaposleni kod njih

28.240

Registrovani individualni poljoprivrednici

545

Ukupno

175.136

                                                                                                                                                                                                                   Izvor: Republički zavod za statistiku

Zaposleni u pravnim licima, preduzetnici i zaposleni kod njih, zaposlenost po sektorima delatnosti, 2023. godina

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.673

Rudarstvo

818

Prerađivačka industrija

26.409

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

1.455

Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

1.725

Građevinarstvo

10.876

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

29.055

Saobraćaj i skladištenje

8.990

Usluge smeštaja i ishrane

7.550

Informisanje i komunikacije

14.724

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

5.223

Poslovanje nekretninama

892

Stručne, naučne inovacione i tehničke delatnosti

14.502

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

6.976

Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje

8.169

Obrazovanje

14.070

Zdravstvena i socijalna zaštita

13.352

Umetnost, zabava i rekreacija

4.185

Ostale uslužne delatnosti

3.947

                                                                                                                                                                                                                Izvor: Republički zavod za statistiku

Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-decembar 2023. godine iznosila je 139.226,00 dinara, a prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u istom periodu iznosila je 101.101,00 dinara.

Ukupan broj nezaposlenih na kraju 2023. godine iznosio je 10.225.

Broj nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, stanje na dan 31.12.2023. godine

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Ukupno

1.631

304

1.457

3.376

65

792

2.541

44

15

10.225

Broj nezaposlenih prema starosti, stanje na dan 31.12.2023. godine

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Ukupno

200

575

1.020

951

1.106

1.206

1.174

3.993

10.225

                                                                                                                                       Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

UNIVERZITET U NOVOM SADU

U okviru Novosadskog univerziteta organizuju se i izvode akademske i strukovne studije različitih nivoa i konstantno se radi na usaršavanju obrazovnog sistema, ovaj proces u mnogome olakšava odlična saradnja sa svetskim univerzitetskim centrima. U 2010. godini Novosadski univerzitet je proslavio pola veka postojanja. Univerzitet u Novom Sadu je drugi po veličini univerzitetski centar u Srbiji, čine ga 14 fakulteta, od kojih 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu:

  • Filozofski,
  • Poljoprivredni,
  • Tehnološki,
  • Pravni,
  • Fakultet tehničkih nauka,
  • Prirodno-matematički,
  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  • Medicinski fakultet,
  • Akademija umetnosti i
  • odeljenje Ekonomskog fakulteta (sa sedištem u Subotici).

Ukupan broj studenata u 2022/2023. godini je 48.874.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Univerziteta u Novom Sadu:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/#

VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE

U Novom Sadu visoko obrazovanje na strukovnim studijama se ostvaruje u tri visoke škole strukovnih studija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

SREDNJE ŠKOLE

Mreža srednjih škola se sastoji od četiri gimnazije, osam stručnih škola (poljoprivredna, mašinska, elektrotehnička škola, dve tehničke, saobraćajna, medicinska i ekonomska), tri škole za umetničko obrazovanje (muzička, baletska i škola za dizajn) i škola za decu ometenu u razvoju. Srednje škole, prema podacima sa početka školske 2023/2024 godine, pohađa 15.134 učenika.

OSNOVNE ŠKOLE

U Gradu postoje 34 redovne osnovne škole za obrazovanje i vaspitanje učenika od prvog do osmog razreda, tri umetničke škole za učenike osnovnoškolskog uzrasta (dve muzičke i baletska škola), škola za obrazovanje dece ometene u razvoju i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih i program za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog  obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku. Osnovne škole, prema podacima sa početka 2023/2024 godine, pohađa 32.852 učenika.

 

STANJE NA TRŽIŠTU RADA NA TERITORIJI GRADA

(IZVOD IZ AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2024. GODINU, ceo dokument u „Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2024)

Ukupan broj nezaposlenih lica u Novom Sadu na dan 31.12.2023. godine iznosio je  10.225 lica. U odnosu na decembar 2022. godine, broj nezaposlenih lica na teritoriji Grada smanjen je za 10,75%.

Deficitarna zanimanja su: diplomirani informatičari, programeri svih profila, diplomirani matematičari - informatičari, diplomirani inženjeri elektrotehnike - računarske tehnike, odnosno svi profili sa softverskim zanimanjem, diplomirani farmaceuti sa položenim stručnim ispitom, diplomirani defektolozi, socijalni radnici i geodetski inženjeri, lekari specijalisti, mašinski i elektroinženjeri, profesori matematike i fizike, zavarivači, mesari, frizeri, ovlašćene računovođe, kuvari, armirači, tesari, električari, elektroinstalateri.

Suficitarna zanimanja su: pravni, poljoprivredni i ekonomski tehničari, maturanti gimnazije, diplomirani pravnici, diplomirani turizmolozi, turistički tehničari, zanimanja iz oblasti kulture, hemijski tehničari, profesori srpskog jezika i književnosti, profesori razredne nastave.

Na teritoriji Grada, na dan 31.12.2023. godine evidentirano je najviše lica sa četvrtim stepenom stručne spreme 3.376, sa sedmim stepenom stručne spreme 2.535 i sa prvim stepenom obrazovanja 1.631 lica. Broj lica na evidenciji koja čekaju posao duže od 24 meseca je 4.593 lica, što je 44,92% od ukupnog broja evidentiranih za Grad.

Analiza trendova tržišta rada ukazuje na neophodnost intenziviranja aktivnosti u cilju unapređenja položaja kategorija teže zapošljivih lica.

Cilj politike zapošljavanja Grada je uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti kroz otvaranje novih radnih mesta, podršku razvoju preduzetništva i podsticanju zapošljavanja mladih. Pored Nacionalne službe za zapošljavanje, na teritoriji Grada poslove vezane za zapošljavanje obavlja i Gradska uprava za privredu.

U skladu sa Zakonom, a na predlog Saveta za zapošljavanje, Gradonačelnik je doneo Programe aktivne politike zapošljavanja Grada Novog Sada za 2007, 2008. i 2009. godinu, a za period 2010 – 2023. godine Akcione planove zapošljavanja. U periodu od 2010. do 2023. godine Grad je za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja izdvojio ukupno 1.926.375.990,00 dinara i to za zapošljavanje 5.183 lica i za obuku 3.233 lica. Od toga je u 2023. godini zaposleno 477 lica (od toga broja 82 lica je bilo na stručnoj praksi).

* Podaci su preuzeti iz Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2024. godinu (ceo dokument možete preuzeti na linku: https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2024/04/sl-14-2024.pdf  ili u „Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2024).