Tržište radne snage i obrazovne institucije

Radna snaga u Novom Sadu je stručna i visoko obrazovana, sa dobrim znanjem stranih jezika i kompetitivnim troškovima.

Registrovana zaposlenost u Gradu Novom Sadu, 2016. godina

Zaposleni u pravnim licima

116.496

Preduzetnici i zaposleni kod njih

20.228

Registrovani individualni poljoprivrednici

887

Ukupno

137.611

                                                                                                                                                                                                                   Izvor: Republički zavod za statistiku

Zaposleni u pravnim licima, preduzetnici i zaposleni kod njih, zaposlenost po sektorima delatnosti, 2016. godina

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.457

Rudarstvo

889

Prerađivačka industrija

15.983

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

2.601

Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

2.403

Građevinarstvo

7.691

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

25.254

Saobraćaj i skladištenje

7.554

Usluge smeštaja i ishrane

4.705

Informisanje i komunikacije

7.579

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

4.935

Poslovanje nekretninama

612

Stručne, naučne inovacione i tehničke delatnosti

8.586

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

8.693

Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje

7.978

Obrazovanje

10.356

Zdravstvena i socijalna zaštita

13.280

Umetnost, zabava i rekreacija

3.056

Ostale uslužne delatnosti

3.112

                                                                                                                                                                                                                Izvor: Republički zavod za statistiku

Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-decembar 2017. godine iznosila je 74.720,00 dinara, a prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u istom periodu iznosila je 54.357,00 dinara.  

Ukupan broj nezaposlenih na kraju 2017. godine iznosio je 16.774, a stopa nezaposlenosti je bila 10,9%.

Broj nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, stanje na dan 31.12.2017. godine

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Ukupno

3.028

568

2.508

4.892

120

1.347

4.229

58

24

16.774

Broj nezaposlenih prema starosti, stanje na dan 31.12.2017. godine

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Ukupno

214

1.028

2.313

2.222

2.122

1.976

1.875

5.024

16.774

                                                                                                                                       Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

UNIVERZITET U NOVOM SADU

U okviru Novosadskog univerziteta organizuju se i izvode akademske i strukovne studije različitih nivoa i konstantno se radi na usaršavanju obrazovnog sistema, ovaj proces u mnogome olakšava odlična saradnja sa svetskim univerzitetskim centrima. U 2010. godini Novosadski univerzitet je proslavio pola veka postojanja. Univerzitet u Novom Sadu je drugi po veličini univerzitetski centar u Srbiji, čine ga 14 fakulteta, od kojih 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu:

  • Filozofski,
  • Poljoprivredni,
  • Tehnološki,
  • Pravni,
  • Fakultet tehničkih nauka,
  • Prirodno-matematički,
  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  • Medicinski fakultet,
  • Akademija umetnosti i
  • odeljenje Ekonomskog fakulteta (sa sedištem u Subotici).

Ukupan broj studenata u 2016/2017. godini je 50.741.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Univerziteta u Novom Sadu:  
http://www.uns.ac.rs/sr/

VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE

U Novom Sadu visoko obrazovanje na strukovnim studijama se ostvaruje u tri visoke škole strukovnih studija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

SREDNjE ŠKOLE

Mreža srednjih škola se sastoji od četiri gimnazije, osam stručnih škola (poljoprivredna, mašinska, elektrotehnička škola, dve tehničke, saobraćajna, medicinska i ekonomska), tri škole za umetničko obrazovanje (muzička, baletska i škola za dizajn) i škola za decu ometenu u razvoju. Srednje škole, prema podacima sa početka školske 2017/2018 godine, pohađa 15.425 učenika.

OSNOVNE ŠKOLE

U Gradu postoje 34 redovne osnovne škole za obrazovanje i vaspitanje učenika od prvog do osmog razreda, tri umetničke škole za učenike osnovnoškolskog uzrasta (dve muzičke i baletska škola), škola za obrazovanje dece ometene u razvoju i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih i program za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog  obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku. Osnovne škole, prema podacima sa početka 2017/2018 godine, pohađa 28.955 učenika.