Tržište radne snage i obrazovne institucije

Radna snaga u Novom Sadu je stručna i visoko obrazovana, sa dobrim znanjem stranih jezika i kompetitivnim troškovima.

Registrovana zaposlenost u Gradu Novom Sadu, 2020. godina

Zaposleni u pravnim licima

132.498

Preduzetnici i zaposleni kod njih

25.578

Registrovani individualni poljoprivrednici

664

Ukupno

158.740

                                                                                                                                                                                                                   Izvor: Republički zavod za statistiku

Zaposleni u pravnim licima, preduzetnici i zaposleni kod njih, zaposlenost po sektorima delatnosti, 2020. godina

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.677

Rudarstvo

2.205

Prerađivačka industrija

22.756

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

1.830

Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

1.942

Građevinarstvo

9.947

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

27.108

Saobraćaj i skladištenje

8.719

Usluge smeštaja i ishrane

7.396

Informisanje i komunikacije

10.354

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

4.410

Poslovanje nekretninama

754

Stručne, naučne inovacione i tehničke delatnosti

11.281

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

7.215

Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje

8.114

Obrazovanje

13.346

Zdravstvena i socijalna zaštita

11.767

Umetnost, zabava i rekreacija

3.457

Ostale uslužne delatnosti

3.798

                                                                                                                                                                                                                Izvor: Republički zavod za statistiku

Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-jun 2021. godine iznosila je 100.879,00 dinara, a prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u istom periodu iznosila je 73.236,00 dinara.  

Ukupan broj nezaposlenih na kraju prve polovine 2021. godine iznosio je 15.128, a stopa nezaposlenosti je bila 8,7%.

Broj nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, stanje na dan 30.06.2021. godine

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Ukupno

2.402

492

2.195

4.938

84

1.199

3.742

53

23

15.128

Broj nezaposlenih prema starosti, stanje na dan 30.06.2021. godine

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Ukupno

201

787

1.806

1.707

1.861

1.818

1.669

5.279

15.128

                                                                                                                                       Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

UNIVERZITET U NOVOM SADU

U okviru Novosadskog univerziteta organizuju se i izvode akademske i strukovne studije različitih nivoa i konstantno se radi na usaršavanju obrazovnog sistema, ovaj proces u mnogome olakšava odlična saradnja sa svetskim univerzitetskim centrima. U 2010. godini Novosadski univerzitet je proslavio pola veka postojanja. Univerzitet u Novom Sadu je drugi po veličini univerzitetski centar u Srbiji, čine ga 14 fakulteta, od kojih 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu:

  • Filozofski,
  • Poljoprivredni,
  • Tehnološki,
  • Pravni,
  • Fakultet tehničkih nauka,
  • Prirodno-matematički,
  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  • Medicinski fakultet,
  • Akademija umetnosti i
  • odeljenje Ekonomskog fakulteta (sa sedištem u Subotici).

Ukupan broj studenata u 2020/2021. godini je 48.584.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Univerziteta u Novom Sadu:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/#

VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE

U Novom Sadu visoko obrazovanje na strukovnim studijama se ostvaruje u tri visoke škole strukovnih studija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

SREDNJE ŠKOLE

Mreža srednjih škola se sastoji od četiri gimnazije, osam stručnih škola (poljoprivredna, mašinska, elektrotehnička škola, dve tehničke, saobraćajna, medicinska i ekonomska), tri škole za umetničko obrazovanje (muzička, baletska i škola za dizajn) i škola za decu ometenu u razvoju. Srednje škole, prema podacima sa početka školske 2021/2022 godine, pohađa 15.329 učenika.

OSNOVNE ŠKOLE

U Gradu postoje 34 redovne osnovne škole za obrazovanje i vaspitanje učenika od prvog do osmog razreda, tri umetničke škole za učenike osnovnoškolskog uzrasta (dve muzičke i baletska škola), škola za obrazovanje dece ometene u razvoju i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih i program za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog  obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku. Osnovne škole, prema podacima sa početka 2021/2022 godine, pohađa 31.526 učenika.

 

STANJE NA TRŽIŠTU RADA NA TERITORIJI GRADA

(IZVOD IZ AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2021. GODINU, ceo dokument u „Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2021)

Ukupan broj nezaposlenih lica na teritoriji Grada na dan 31.12. 2020. godine je bio 13.014. lica. Na osnovu analize stanja nezaposlenosti za Filijalu Novi Sad u 2020. godini za Grad Novi Sad, broj nezaposlenih lica je smanjen za 6,59%.

Deficitarna zanimanja su: diplomirani informatičari, posebno programeri, zavarivači, mesari, frizeri, ovlašćene računovođe, diplomirani farmaceuti sa položenim stručnim ispitom, armirači, tesari, diplomirani defektolozi, socijalni radnici i geodetski inženjeri, lekari specijalisti, mašinski i elektroinženjeri, profesori matematike i fizike.

Suficitarna zanimanja su: pravni, poljoprivredni i ekonomski tehničari, maturanti gimnazije, diplomirani pravnici, diplomirani turizmolozi, turistički tehničari, zanimanja iz oblasti kulture, hemijski tehničari, profesori srpskog jezika i književnosti, profesori razredne nastave.

Na teritoriji Grada evidentirano je najviše lica sa četvrtim stepenom stručne spreme 3.897, sa sedmim stepenom stručne spreme 3.171 i sa prvim stepenom obrazovanja 1.823 lica. Broj lica na evidenciji koja čekaju posao duže od 24 meseca je 5.614 lica, što je 45,68% od ukupnog broja evidentiranih za Grad.

Analiza trendova tržišta rada ukazuje na neophodnost intenziviranja aktivnosti u cilju unapređenja položaja kategorija teže zapošljivih lica, a posebno mladih, starijih i viškova zaposlenih, Roma kao i osoba sa invaliditetom.

Rešavanje viška zaposlenih realizuje se u okviru predviđanja očekivanog viška zaposlenih na tržištu rada, predlaganju mera za rešavanje viškova zaposlenih u postupku izrade Programa za rešavanje viška zaposlenih, informisanja lica koja su proglašena za višak, o njihovom radnopravnom položaju, kao i pravima koja mogu da ostvare na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i mogućnostima za novo zapošljavanje i samozapošljavanje.

Dodatne obuke i obrazovanje - uključivanjem u programe dodatnog obrazovanja i obuke, nezaposlena lica dobijaju priliku da steknu nova znanja i tako povećaju svoje mogućnosti u pronalaženju posla. Kako postoji veliko interesovanje nezaposlenih lica, a sredstva značajno nedostaju, dodatne obuke bi bile veoma korisne za nezaposlena lica i za poslodavce koji traže savremenija znanja.

Cilj politike zapošljavanja Grada je uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti kroz otvaranje novih radnih mesta, podršku razvoju preduzetništva i podsticanju zapošljavanja mladih. Pored Nacionalne službe za zapošljavanje, na teritoriji Grada poslove vezane za zapošljavanje obavlja i Gradska uprava za privredu.

U skladu sa Zakonom, a na predlog Saveta za zapošljavanje, Gradonačelnik je doneo Programe aktivne politike zapošljavanja Grada Novog Sada za 2007, 2008. i 2009. godinu, a za 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godinu Akcione planove zapošljavanja. U periodu od 2010. do 2019. godine Grad je za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja izdvojio ukupno 1.190.575.900,00 dinara i to za zapošljavanje 3.364 lica i za obuku 2.351 lica. Od toga je u 2018. godini zaposleno 459 lica (od toga broja 120 lica je bilo na stručnoj praksi).

*Podaci su preuzeti iz Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2020. godinu (ceo dokument možete preuzeti na linku: https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2021/05/Akcioni-plan-zapos... ili u „Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2020, 3/2020 i 11/2020).