Tržište radne snage i obrazovne institucije

Radna snaga u Novom Sadu je stručna i visoko obrazovana, sa dobrim znanjem stranih jezika i kompetitivnim troškovima.

Registrovana zaposlenost u Gradu Novom Sadu, 2021. godina

Zaposleni u pravnim licima

138.307

Preduzetnici i zaposleni kod njih

26.311

Registrovani individualni poljoprivrednici

616

Ukupno

165.234

                                                                                                                                                                                                                   Izvor: Republički zavod za statistiku

Zaposleni u pravnim licima, preduzetnici i zaposleni kod njih, zaposlenost po sektorima delatnosti, 2021. godina

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.683

Rudarstvo

688

Prerađivačka industrija

25.250

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

1.949

Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

1.823

Građevinarstvo

10.643

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

28.552

Saobraćaj i skladištenje

8.919

Usluge smeštaja i ishrane

7.221

Informisanje i komunikacije

11.719

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

4.582

Poslovanje nekretninama

774

Stručne, naučne inovacione i tehničke delatnosti

12.160

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

6.772

Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje

7.999

Obrazovanje

13.798

Zdravstvena i socijalna zaštita

12.181

Umetnost, zabava i rekreacija

4.087

Ostale uslužne delatnosti

3.818

                                                                                                                                                                                                                Izvor: Republički zavod za statistiku

Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-decembar 2021. godine iznosila je 104.290,00 dinara, a prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u istom periodu iznosila je 75.773,00 dinara.  

Ukupan broj nezaposlenih na kraju 2021. godine iznosio je 15.128, a stopa nezaposlenosti je bila 8,7%.

Broj nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, stanje na dan 31.12.2021. godine

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Ukupno

2.060

416

1.949

4.234

85

1.025

3.139

40

22

12.970

Broj nezaposlenih prema starosti, stanje na dan 31.12.2021. godine

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Ukupno

213

634

1.412

1.330

1.467

1.529

1.491

4.894

12.970

                                                                                                                                       Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

UNIVERZITET U NOVOM SADU

U okviru Novosadskog univerziteta organizuju se i izvode akademske i strukovne studije različitih nivoa i konstantno se radi na usaršavanju obrazovnog sistema, ovaj proces u mnogome olakšava odlična saradnja sa svetskim univerzitetskim centrima. U 2010. godini Novosadski univerzitet je proslavio pola veka postojanja. Univerzitet u Novom Sadu je drugi po veličini univerzitetski centar u Srbiji, čine ga 14 fakulteta, od kojih 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu:

  • Filozofski,
  • Poljoprivredni,
  • Tehnološki,
  • Pravni,
  • Fakultet tehničkih nauka,
  • Prirodno-matematički,
  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  • Medicinski fakultet,
  • Akademija umetnosti i
  • odeljenje Ekonomskog fakulteta (sa sedištem u Subotici).

Ukupan broj studenata u 2021/2022. godini je 48.258.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Univerziteta u Novom Sadu:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/#

VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE

U Novom Sadu visoko obrazovanje na strukovnim studijama se ostvaruje u tri visoke škole strukovnih studija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

SREDNJE ŠKOLE

Mreža srednjih škola se sastoji od četiri gimnazije, osam stručnih škola (poljoprivredna, mašinska, elektrotehnička škola, dve tehničke, saobraćajna, medicinska i ekonomska), tri škole za umetničko obrazovanje (muzička, baletska i škola za dizajn) i škola za decu ometenu u razvoju. Srednje škole, prema podacima sa početka školske 2021/2022 godine, pohađa 15.329 učenika.

OSNOVNE ŠKOLE

U Gradu postoje 34 redovne osnovne škole za obrazovanje i vaspitanje učenika od prvog do osmog razreda, tri umetničke škole za učenike osnovnoškolskog uzrasta (dve muzičke i baletska škola), škola za obrazovanje dece ometene u razvoju i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih i program za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog  obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku. Osnovne škole, prema podacima sa početka 2021/2022 godine, pohađa 31.526 učenika.

 

STANJE NA TRŽIŠTU RADA NA TERITORIJI GRADA

(IZVOD IZ AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2022. GODINU, ceo dokument u „Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2022)

Ukupan broj nezaposlenih lica u Novom Sadu na dan 30.11.2021. godine je bio 13.081 lice. Na osnovu analize stanja nezaposlenosti za Filijalu Novi Sad u periodu posmatranja novembar 2020 / novembar 2021. godine, broj nezaposlenih lica je smanjen za 1,03%.

Deficitarna zanimanja su: diplomirani informatičari, posebno programeri, zavarivači, mesari, frizeri, ovlašćene računovođe, diplomirani farmaceuti sa položenim stručnim ispitom, armirači, tesari, diplomirani defektolozi, socijalni radnici i geodetski inženjeri, lekari specijalisti, mašinski i elektroinženjeri, profesori matematike i fizike.

Suficitarna zanimanja su: pravni, poljoprivredni i ekonomski tehničari, maturanti gimnazije, diplomirani pravnici, diplomirani turizmolozi, turistički tehničari, zanimanja iz oblasti kulture, hemijski tehničari, profesori srpskog jezika i književnosti, profesori razredne nastave.

Na teritoriji Grada evidentirano je najviše lica sa četvrtim stepenom stručne spreme 4.269, sa sedmim stepenom stručne spreme 3.140 i sa prvim stepenom obrazovanja 2.097 lica. Broj lica na evidenciji koja čekaju posao duže od 24 meseca je 5.474 lica, što je 41,85% od ukupnog broja evidentiranih za Grad.

Analiza trendova tržišta rada ukazuje na neophodnost intenziviranja aktivnosti u cilju unapređenja položaja kategorija teže zapošljivih lica.

Cilj politike zapošljavanja Grada je uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti kroz otvaranje novih radnih mesta, podršku razvoju preduzetništva i podsticanju zapošljavanja mladih. Pored Nacionalne službe za zapošljavanje, na teritoriji Grada poslove vezane za zapošljavanje obavlja i Gradska uprava za privredu.

U skladu sa Zakonom, a na predlog Saveta za zapošljavanje, Gradonačelnik je doneo Programe aktivne politike zapošljavanja Grada Novog Sada za 2007, 2008. i 2009. godinu, a za period 2010 – 2021. godina Akcione planove zapošljavanja. U periodu od 2010. do 2021. godine Grad je za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja izdvojio ukupno 1.529.285.990,00 dinara i to za zapošljavanje 4.290 lica i za obuku 2.781 lica. Od toga je u 2021. godini zaposleno 448 lica (od toga broja 100 lica je bilo na stručnoj praksi).

* Podaci su preuzeti iz Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2022. godinu (ceo dokument možete preuzeti na linku: https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2022/02/sl-4-2022.pdf?lang=lat ili u „Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2022).