Регистрација оснивања привредних субјеката

Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са одлуком о оснивању истовремено добијају регистарски/матични број, порески идентификациони број (ПИБ), пријаву на ПДВ и потврду о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање оснивача који је истовремено регистрован и као заступник привредног друштва.

Регистрација оснивања привредних друштава

Потребна документација за регистрацију друштва са ограниченом одговорношћу:

  • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – друштво са ограниченом одговорношћу,
  • оснивачки акт друштва (одлука за једночлано друштво или уговор за вишечлано) са овереним потписима чланова друштва,
  • доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),
  • одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом,
  • потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања (износ накнаде: 6.500,00 динара) и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта (износ накнаде: 3.100,00 динара).

Од 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање једночланог и вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО) електронским путем. Накнада за оснивање једночланих и вишечланих ДОО електронским путем износи 5.900,00 динара.

Информације о потребној документацији за регистрацију осталих правних облика привредних друштава доступне су на интернет презентацији Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.

Регистрација предузетника

Потребна документација за регистрацију предузетника:

  • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника,
  • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша/стране личне карте, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника (накнада износи 1.600,00 динара),
  • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.

Од 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање предузетника електронским путем. Висина накнаде за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.