Регистрација оснивања привредних субјеката

Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са регистрацијом оснивања истовремено добијају регистарски/матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и број осигураника здравственог осигурања који издаје Републички завод за здравствено осигурање (РЗЗО).

Регистрација оснивања привредних друштава

Потребна документација за регистрацију друштва са ограниченом одговорношћу:

  • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – друштво са ограниченом одговорношћу,
  • оснивачки акт друштва (одлука за једночлано друштво или уговор за вишечлано) са овереним потписима чланова друштва,
  • доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),
  • одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом,
  • потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања (износ накнаде: 4.900,00 динара) и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта (износ накнаде: 1.000,00 динара).

Од 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање једночланог и вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО) електронским путем.

Информације о потребној документацији за регистрацију осталих правних облика привредних друштава доступне су на интернет презентацији Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.

Регистрација предузетника

Потребна документација за регистрацију предузетника:

  • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника,
  • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша),
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника (накнада износи 1.500,00 динара),
  • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.

Од 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање предузетника електронским путем.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.