Регистрација оснивања привредних субјеката

Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са одлуком о оснивању истовремено добијају регистарски/матични број, порески идентификациони број (ПИБ), пријаву на ПДВ и потврду о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање оснивача који је истовремено регистрован и као заступник привредног друштва.

Регистрација оснивања привредних друштава

Потребна документација за регистрацију друштва са ограниченом одговорношћу:

  • електронска регистрациона пријава оснивања,
  • оснивачки акт друштва (одлука за једночлано друштво или уговор за вишечлано) - потписан електронским сертификатом оснивача или дигитализован у складу са законом,
  • доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),
  • одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом,
  • потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања                                                                                   www.apr.gov.rs/регистри/привредна-друштва/накнаде.1070.html.

Информације о потребној документацији за регистрацију осталих правних облика привредних друштава доступне су на интернет презентацији Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.

Регистрација предузетника

Потребна документација за регистрацију предузетника:

  • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника,
  • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша/стране личне карте, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника,                                                               www.apr.gov.rs/регистри/предузетници/накнаде.1088.html
  • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.

Од 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање предузетника електронским путем.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.