Registracija osnivanja privrednih subjekata

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa odlukom o osnivanju istovremeno dobijaju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), prijavu na PDV i potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje osnivača koji je istovremeno registrovan i kao zastupnik privrednog društva.

Registracija osnivanja privrednih društava

Potrebna dokumentacija za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću:

  • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću,
  • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
  • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
  • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
  • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
  • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (iznos naknade: 6.500,00 dinara) i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (iznos naknade: 3.100,00 dinara).

Od 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje jednočlanog i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) elektronskim putem. Naknada za osnivanje jednočlanih i višečlanih DOO elektronskim putem iznosi 5.900,00 dinara.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji za registraciju ostalih pravnih oblika privrednih društava dostupne su na internet prezentaciji Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Registracija preduzetnika

Potrebna dokumentacija za registraciju preduzetnika:

  • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
  • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša/strane lične karte, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu),
  • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika (naknada iznosi 1.600,00 dinara),
  • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Od 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem. Visina naknade za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.