Registracija osnivanja privrednih subjekata

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO).

Registracija osnivanja privrednih društava

Potrebna dokumentacija za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću:

  • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću,
  • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
  • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
  • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
  • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
  • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (iznos naknade: 4.900,00 dinara) i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (iznos naknade: 1.000,00 dinara).

Od 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje jednočlanog i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) elektronskim putem.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji za registraciju ostalih pravnih oblika privrednih društava dostupne su na internet prezentaciji Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Registracija preduzetnika

Potrebna dokumentacija za registraciju preduzetnika:

  • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
  • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša),
  • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika (naknada iznosi 1.500,00 dinara),
  • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Od 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.