Приказ поступка, упутство и приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење

У складу са Законом о планирању и зградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и поџаконским актима из ове области се прописује предмет и поступак спровођења обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката, а нарочито начин размене докумената и поднесака у обједињеној процедури електронским путем, као и форма у којој се достављају, односно размењују поднесци и документа, укључујући и техничку документацију која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, садржина и начин издавања аката, вођење и садржина регистра обједињених процедура и централне евиденције, као и овлашћења и обавезе регистратора и обим јавне доступности података и докумената садржаних у регистру.
Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно подношењем захтева кроз ЦЕОП, који се потписује квалификованим електронским потписом.
Сва акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим електронским потписом.
Изузетно, техничка документација се доставља у dwf или dwg формату, потписаном квалификованим електронским потписом, у складу са прописом који уређује садржину, начин и поступак израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, а ако тај формат није потписан, та документација се доставља и у pdf формату, потписаном квалификованим електронским потписом.

На веб страници www.gradjevinskedozvole.rs можете преузети корисничка, техничка и видео упутства, водич кроз дозволе за изградњу, као и графички приказ обједињене процедуре.

Упутство на српском и енглеском језику,  можете преузети на http://gradjevinskedozvole.rs/vodic-kroz-dozvole-za-izgradnju-obavestenje-4887

Графички приказ обједињене процедуре можете преузети на http://gradjevinskedozvole.rs/graficki-prikaz-objedinjene-procedure-obavestenje-4890

Корисничка упутства можете преузети на http://gradjevinskedozvole.rs/korisnicka-uputstva-obavestenje-1742

Видео упутства можете преузети на http://gradjevinskedozvole.rs/video-uputstva--obavestenje-1500

Страницу www.gradjevinskedozvole.rs је израдио и редовно ажурира НАЛЕД уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Америчке агенције за међународни развој.