Приказ поступка, упутство и приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење

Графички приказ поступка обједињене процедуре:
http://gradjevinskedozvole.rs/objedinjena-procedura.php

Приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење:
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Упутствa зa кoришћeњe пoртaлa зa eлeктрoнскo пoднoшeњe зaхтeвa зa грaђeњe:
http://gradjevinskedozvole.rs/uputstva-za-koriscenje-portala-za-elektronsko-podnosenje-zahteva-za-gradjenje-obavestenje-1500