Prikaz postupka, uputstvo i pristup portalu za elektronsko podnošenje zahteva za građenje

U skladu sa Zakonom o planiranju i zgradnji ("Službeni glasnik RS", бр. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 и 145/14) i podzakonskim aktima iz ove oblasti se propisuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i upotrebu objekata, a naročito način razmene dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri elektronskim putem, kao i forma u kojoj se dostavljaju, odnosno razmenjuju podnesci i dokumenta, uključujući i tehničku dokumentaciju koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, sadržina i način izdavanja akata, vođenje i sadržina registra objedinjenih procedura i centralne evidencije, kao i ovlašćenja i obaveze registratora i obim javne dostupnosti podataka i dokumenata sadržanih u registru.

Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred nadležnim organom popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno podnošenjem zahteva kroz CEOP, koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Sva akta koja donose, odnosno razmenjuju, nadležni organ i imaoci javnih ovlašćenja u objedinjenoj proceduri i/ili radi upotrebe u toj proceduri, kao i drugi dokumenti koje podnosilac zahteva, nadležni organ i imaoci javnih ovlašćenja dostavljaju u objedinjenoj proceduri, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta, u pdf formatu, potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Izuzetno, tehnička dokumentacija se dostavlja u dwf ili dwg formatu, potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa propisom koji uređuje sadržinu, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, a ako taj format nije potpisan, ta dokumentacija se dostavlja i u pdf formatu, potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Na web stranici www.gradjevinskedozvole.rs možete preuzeti korisnička, tehnička i video uputstva, vodič kroz dozvole za izgradnju , kao i grafički prikaz objedinjene procedure.

Uputstvo na srpskom i engleskom jeziku,  možete preuzeti na http://gradjevinskedozvole.rs/vodic-kroz-dozvole-za-izgradnju-obavestenje-4887

Grafički prikaz objedinjene procedure možete preuzeti na http://gradjevinskedozvole.rs/graficki-prikaz-objedinjene-procedure-obavestenje-4890

Korisnička uputstva možete preuzeti na http://gradjevinskedozvole.rs/korisnicka-uputstva-obavestenje-1742

Video uputstva možete preuzeti na http://gradjevinskedozvole.rs/video-uputstva--obavestenje-1500

Stranicu www.gradjevinskedozvole.rs je izradio i redovno ažurira NALED uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Američke agencije za međunarodni razvoj.