Конкурси Министарства заштите животне средине

Рок: 
1. 14. фебруар 2023. године; 2. 23. фебруар 2023. године; 3. 27. фебруар 2023. године; 4. 27. фебруар 2023. године
Институција: 
Минстарство заштите животне средине

1. Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години (рок: 14. фебруар 2023. године)

Средства се додељују за суфинансирање набавке садница и извођење радова за пошумљавање замљишта аутохтоним врстава дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединица локалне самоуправе, и то за:
-    пошумљавање деградираних површина или површина за које постоји опасност од деградације, а која су у надлежности јединица локалних самоуправа
-    стварање ветрозаштитних појасева
-    пошумљавање у заштићеним подручјима на територији јединица локалних самоуправа
-    пошумљавање градских шума и паркова и других јавних површина
-    остали видови пошумљавања јавних површина у циљу заштите животне средине.

2. Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката санације и затварања несанитарних депонија у 2023. години

Средства се додељују јединицама локалних самоуправа за суфинансирање реализације пројеката санације и затварања несанитарних депонија које су у надлежности јединица локалне самоуправе, док је обавеза корисника средстава да након реализације пројекта спроводи мониторинг отпадних токова саниране и затворене несанитарне депоније.

3. Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2023. години

Средства се додељују за суфинансирање набавке и замене котлова на еколошки прихватљивији енергент за домаћинства на територији јединице локалне самоуправе, осим за домаћинства која већ имају могућност прикључења на даљинско грејање.

4. Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. године

Средства се додељују за набавку, замену, реконструкцију и санацију котларница за грејање, укључујући потребне радове за реализацију пројекта, с циљем смањења испуштања загађујућих супстанци из котларница за грејање у оквиру објеката који су у надлежности јединица локалних самоуправа, осим за објекте који већ имају могућност прикључења на даљинско грејање.

Опширније