ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Рок: 
до утрошка расположивих финансијских средстава
Институција: 
Национална служба за запошљавање

Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за реализацију програма стручне праксе. Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимањa за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,

- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,

- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

 

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита.

 

Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,

- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и

3. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.

 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

 

Јавни позив је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.

 

Текст конкурса је објављен на интернет презентацији Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs. Информације о програму могу се добити преко Позивног центра Национaлне службе 0800/300-301, на сајту www.nsz.gov.rs и у организационим јединицама Национaлне службе.