JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE

Rok: 
до утрошка расположивих финансијских средстава
Institucija: 
Национална служба за запошљавање

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa stručne prakse. Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

- do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,

- do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,

- do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

 

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.

 

Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

- 14.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem,

- 12.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i

- 10.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i

3. snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

 

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

 

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.

 

Tekst konkursa je objavljen na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs. Informacije o programu mogu se dobiti preko Pozivnog centra Nacionalne službe 0800/300-301, na sajtu www.nsz.gov.rs i u organizacionim jedinicama Nacionalne službe.