Јавни позив за подношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиионих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину

Рок: 
1. децембар 2020. године
Институција: 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете науке и технолошког развоја започело је са одговарајућим припремним активностима за израду Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за буџетску 2021. годину, а који ће се спроводити након усвајања Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

Програм расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја обухвата финансирање пројеката: изградње, доградње, адаптација, санација, реконструкција, инвестиционог и текућег одржавања објеката и опремање, установа основног, средњег, вишег и високог образовања и установа ученичког и студентског стандарда, са основним циљем одржавања достигнутог нивоа обезбеђених просторних услова и опремљености објеката и установа као и унапређивања истог у складу са новим стандардима, сходно одредбама члана 187. став 2 тачка 6) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/2020) и Уредбе о управљању капиталним пројектима („Сл. гласник РС“ бр. 51/2019).

Опширније