Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката санације и затварања несанитарних депонија у 2024. години

Рок: 
26. фебруар 2024. године
Институција: 
Министарство заштите животне средине

Средства се додељују јединицама локалних самоуправа за суфинансирање реализације пројеката санације и затварања несанитарних депонија које су у надлежности јединица локалне самоуправе, док је обавеза корисника средстава да након реализације пројекта спроводи мониторинг отпадних токова саниране и затворене несанитарне депоније у склaду са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РСˮ, број 92/10) и Законом о управљању отпадом („Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон).

Право на подношење захтева за доделу средстава имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) на територији Републике Србије.

Опширније