Информација о локацији

Захтев се подноси Градској управи за урбанизам и стамбене послове путем писарнице – Радничка број 2.

Уз захтев је потребно приложити:

  1. Копију плана за предметну парцелу;
  2. Доказ о уплати прописаних такси.

НАПОМЕНА: За захтев се уплаћује износ од 770,00 а за списе и радње износ од 2.330,00

Предмет се прослеђује у Јавно предузеће „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад, ради израде информације о локацији. Информацију о локацији издаје Градска управа за урбанизам и стамбене послове у року од 8 дана од дана уредно поднетог захтева и добијања потребних информација о локацији од ЈП „Урбанизам“. Информација о локацији нарочито садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели на основу планског документа.