Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта, односно његовог дела

Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта, односно његовог дела (чл. 168. Закона о планирању и изградњи)

Уз захтев за издавање дозволе прилажу се:

  1. пројекат рушења са техничком контролом;
  2. доказ о својини на објекту;
  3. услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.).

Дозвола о уклањању објекта, односно његовог дела, издаје се решењем у року од 15 дана од дана достављања уредне документације.