Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта, односно његовог дела

Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта, односно његовог дела (чл. 168. Закона о планирању и изградњи)

Уз захтев за издавање дозволе прилажу се:

  1. Пројекат рушења са техничком контролом у три примерка;
  2. Доказ о својини на објекту (прибавља се службеним путем);
  3. Копија плана (прибавља се службеним путем);
  4. Доказ о уплати прописаних такси

РАТ у износу од 310,00 РСД за захтев и 520,00 РСД (по броју подносиоца за решење) и

ГАТ у износу од 290,00 РСД за захтев и 770,00 РСД (по броју подносиоца за решење).

Дозвола о уклањању објекта, односно његовог дела, издаје се решењем у року од 15 дана од дана достављања уредне документације.