Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта, односно његовог дела