Пријављивање пословних простора и просторија на новом Обрасцу ЕП ИПП

23.01.2023.

Почев од 24. јануара 2023. године, према Правилнику о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност ("Службени гласник РС", број 139/2022), пријављивање пословних просторија и простора врши се искључиво у електронском облику, преко портала Пореске управе на Обрасцу ЕП ИПП - Пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност.

Порески обвезник није у обавези да доставља податке које је:

- пријавио АПР приликом уписа у прописани регистар;
-у складу са другим прописима доставио Пореској управи (закон којим се уређују акцизе, закон којим се уређује фискализација и др.) и
- до 24. јануара 2023. године пријавио Пореској управи подношењем Обрасца ПЕП ИПЈ.

Порески обвезник који није пријавио податке Пореској управи, односно који је пријавио непотпуне или нетачне податке, а почео је да користи пословни простор, односно пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и просторе и просторије у којима обавља делатност, дужан је да поднесе Образац ЕП ИПП у периоду од 24. јануара 2023. године до 29. јануара 2023. године, наведено је на сајту porezi.rs.

Образац ЕП ИПП не подносе државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије или локалне самоуправе, јавна предузећа која обављају делатност од општег интереса, а чији је једини оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, директни и индиректни буџетски корисници сходно правилнику којим се уређује списак корисника јавних средстава, финансијске институције (банке, друштва за осигурање, платне институције и др.).
 

Извор: Екапија