Покрајина расписала Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву

30.03.2023.

Покрајинска влада расписала је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години на територији АП Војводине.

Под набавком машина и опреме подразумевају се машине и опрема које су у функцији израде или припреме и дораде финалног производа или пак пружања услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње, односно пружања услуге и операција у домену маркетинга и трговине. Набавка рачунарске опреме обухвата десктоп или преносив рачунар или таблет и периферне уређаје који су намењени искључиво за потребе дигитализације пословања, дигиталне комуникације, пропаганде и пословања на интернету и друштвеним мрежама.

Под набавком софтвера, односно софтверске лиценце, подразумева се набавка професионалног, апликативног, софтверског пакета и алата у функцији производног процеса и за потребе пружања услуга.

Са друге стране, услуге подразумевају активности које привредни субјект није у могућности самостално да спроведе, попут израде веб-сајта, плана промоције, маркетинг и бизнис плана, дигиталног маркетинга и друго.

Износ одобрених средстава може бити најмање 50.000 динара, док се највиши износ утврђује сходно предмету набавке и то за машине и опрему до 250.000 динара, за рачунарску опрему до 120.000 динара, за набавку софтвера и за услугу до 150.000 динара.

Рок за подношење пријава је 18. април 2023. године.

Под женским предузетништвом подразумева се предузетница која лично управља пословањем или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51% удела и у којем је жена одговорно лице за пословање и управљање, уписана у АПР-у.

Средства подршке женском предузетништву Покрајински секретаријат за привреду и туризам определио је као битном сегменту развоја укупне привреде и предузетништва у АП Војводини, наведено је на сајту Покрајинске владе.

За ту намену опредељено је укупно 8,5 милиона динара, од којих је 2,5 милиона динара за текуће субвенције и шест милиона за капиталне субвенције, а средства се одобравају по принципу рефундације, односно за оно што је купљено, испоручено и исплаћено у целости у периоду од 24. марта 2022. године до дана закључења Јавног конкурса.

Извор:Екапија