Појам и врсте правних форми привредних субјеката

ПРЕДУЗЕТНИК је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији. За све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности одговара целокупном својом имовином и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности.

Предузетник обавља делатност под пословним именом. које обавезно садржи име и презиме предузетника, опис претежне делатности, ознаку "предузетник" или "пр" и седиште. Пословно име може да садржи и посебан назив као и ознаке којима се ближе одређује предмет пословања предузетника.

ОРТАЧКО ДРУШТВО је друштво два или више ортака који су неограничено солидарно одговорни целокупном својом имовином за обавезе друштва.

Уговор о оснивању ортачког друштва садржи нарочито:

 1. име, јединствени матични број и пребивалиште ортака који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште ортака који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште ортака који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште ортака који је страно правно лице;
 2. пословно име и седиште друштва;
 3. претежну делатност друштва;
 4. означење врсте и вредности улога сваког ортака.

КОМАНДИТНО ДРУШТВО је друштво је привредно друштво које има најмање два члана, од којих најмање један за обавезе друштва одговара неограничено солидарно (комплементар), а најмање један одговара ограничено до висине свог неуплаћеног, односно неунетог улога (командитор).

Уговор о оснивању командитног друштва садржи нарочито:

 1. име, јединствени матични број и пребивалиште ортака који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште ортака који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште ортака који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште ортака који је страно правно лице;
 2. пословно име и седиште друштва;
 3. претежну делатност друштва;
 4. означење врсте и вредности улога сваког ортака;
 5. ознака који је члан друштва комплементар, а који је командитор.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ је друштво у коме један или више чланова друштва имају уделе у основном капиталу друштва, с тим да чланови друштва не одговарају за обавезе друштва, осим у случајевима предвиђеним чланом 18. Закона о привредним друштвима.

Оснивачки акт друштва садржи нарочито:

 1. лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова друштва;
 2. пословно име и седиште друштва;
 3. претежну делатност друштва;
 4. укупан износ основног капитала друштва;
 5. износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога сваког члана друштва;
 6. време уплате, односно уношења улога у основни капитал друштва;
 7. удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
 8. одређивање органа друштва и њихових надлежности.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО је друштво чији је основни капитал подељен на акције које има један или више акционара који не одговарају за обавезе друштва, осим у случају из члана 18. Закона о привредним друштвима.

Статут акционарског друштва садржи нарочито:

 1. пословно име и седиште друштва;
 2. претежну делатност друштва;
 3. податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, као и податке о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција, ако постоје;
 4. битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, а код акција које немају номиналну вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и привилегије везане за сваку класу акција;
 5. врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
 6. посебне услови за пренос акција, ако постоје;
 7. поступак сазивања скупштине;
 8. одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
 9. друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.