ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ

10.03.2023.

Град Нови Сад је путем Градске управе за привреду, дана 1.марта, објавио три јавна позива - Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада, Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији Града Новог Сада и Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2023. години.

Све три мере из Акционог плана запошљавања реализоваће се у текућој години, а Град Нови Сад је за поменуте мере издвојио близу 130 милиона динара.

Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци за коју је стечено високо образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником о организацији и систематизацији послова, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима из претежне делатности послодавца, уз заснивање радног односа. Град финансира накнаду трошкова зараде приправника (бруто II зарада, односно зарада са свим припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање и порезом), у месечном износу од 70.000,00 динара за стручно оспособљавање 65 приправника са високом стручном спремом, за период до 12 месеци, а средства су издвојена у укупном износу од 54.600.000,00 динара.

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита када је то законом, односно правилником о организацији и систематизацији послова, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима из претежне делатности послодавца, без заснивања радног односа. Град Нови Сад финансира ангажованим лицима новчану накнаду у месечном износу од 30.000,00 динара за 15 лица са средњом стручном спремом, 35.000,00 динара  за 15 лица са вишим или високим трогодишњим образовањем (шести ниво квалификација и/или 180 ЕСПБ)  и 40.000,00 динара  за 70 лица са завршеним високим образовањем (најмање шести ниво квалификација и 240 ЕСПБ).

Јавни радови од интереса за Град Нови Сад организују се у циљу подстицања запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривањa одређеног друштвеног интереса. Град финансира накнаде  за  обављен  посао  за 80 лица  ангажованих  на  јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у бруто износу до 70.000,00 динара по лицу, као и трошкове спровођења јавног рада.

Пријаве за јавне позиве могу се преузети на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и сајту Градске управе за привреду www.privredans.com или у Градској управи за привреду, Руменачка улица бр. 110а, приземље, канцеларија број 10.

Такође, све потребне информације могу се добити у Градској управи за привреду, путем телефона на бројеве: 021/452-414, 6614-085 и 6624-282.

Нови Сад, 1. март 2023. године