НОВИ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА НА ПОСТОЈЕЋИМ СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА

НОВИ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА НА ПОСТОЈЕЋИМ СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА

На постојећим стубовима некадашњег Моста Франца Јозефа гради се пешачко-бициклистички мост укупне дужине око 450 м. Постојећи тунели биће реконструисани, и изграђени подземни лифтови. Лифтови ће бити панорамски, атрактивно-туристичког карактера.

Ревитализацијом тунела биће остварена непосредна пешачко-бициклистичка веза између рекреативне зоне Кеја са новосадске, и подунавског бедема са петроварадинске стране. Даље, путеви и мрежа услуга биће унапређени, укључујући и увођење педестријанизације у Доњем граду и обнову Каменичког пута. Простор око објекта Ловотурс биће ревитализован, са задржавањем историјског карактера овог дела Тврђаве.

Пројекат обухвата израду Идејног пројекта са Студијом оправданости, Идејног решења, Хидролошку студију, Студију о процени утицаја на животну средину (уколико надлежни орган то буде прописао), Елаборат о геотехничким условима изградње и Елаборат заштите од пожара.

Пројекат се тренутно налази у фази исходовања Локацијских услова. Захтев за Локацијске услове поднет Покрајинском секретаријату 28.12.2022. године. Прибављени су сви услови имаоца јавних овлашћења, осим ЗЗСК НС (којима још увек тече законски рок за издавање Услова).

Процењена инвестициона вредност износи 3.994.410.150,00 Дин. (са ПДВ)

Напомена: Инвестициона вредност је изведена на основу Идејног решења, може доћи до значајних одступања након израде Идејног пројекта (10-20%).