Надзор, предвиђање и развој онлaјн јавног система раног упозоравања за обимне падавине и плувијалне поплаве у урбаним срединама у пограничном региону Мађарске и Србије - URBAN-PREX

Активности на пројекту URBAN-PREX су усмерене на праћење и прогнозу појаве и интензитета падавина и поплава у градским срединама у Новом Саду и Сегедину. Да би се могао вршити адекватан мониторинг, односно праћење падавина и предвидети њихова појава и интензитет 24 часа унапред, неопходно је поставити мрежу падавинских станица у урбаној средини и непосредној околини. У том циљу, предвиђено је да се у Новом Саду постави мрежа од око 15 мерних  падавинских станица и једна аутоматска метеоролошка станица.

Вредност пројекта за ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад, као партнера на пројекту износи 80.330 ЕУР.