Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2021. години

Рок: 
12. март 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Предмет конкурса јесте суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта. Циљ конкурса јесте уређење атарских путеваи прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта. У вези с овим конкурсом:
- под атарским путем подразумева се саобраћајна површина која је доступна већем броју корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисан пут, а доприноси рационалном коришћењу пољопривредног земљишта;
- под отресиштем подразумевасе површина непосредно пре прикључка некатегорисаног пута с јавним путем више категорије, уређена тако да се на њој уклоне све нечистоће с возила чије би изношење на јавни пут угрозило безбедност саобраћаја.

Опширније