Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АПВ у 2019. години

Рок: 
30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“
Институција: 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Секретаријат ће средствима у укупном износу од 7.000.000,00 динара суфинансирати пројекте у следећим областима:
1.    Истраживање, заштита, очување и промоција непокретног културног наслеђа (по класификацији корисника: 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти у износу 5.000.000,00 динара, и
2.    Истраживање, заштита, очување и промоција покретног и нематеријалног културног наслеђа (по класиификацији корисника: 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти у износу 1.500.000,00 динара и 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 500.000,00 динара).

У наведеним областима приоритетно ће се подржати пројекти од посебног интереса за АП Војводину који:
•    доприносе истраживању, заштити, очувању, валоризацији, интерпретацији, презентацији, промовисању, коришћењу, управљању и унапређењу доступности непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа;
•    доприносе обради, евидентирању и презентовању културног наслеђа у дигиталној форми и новим медијима, сходно препорукама датим у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, које су доступне на веб адреси Министарства културе и информисања: http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smern... и Правилнику о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа („Сл. гласник РС“, бр. 76/18);
•    доприносе едукацији и промоцији знања о значају и вредновању културног наслеђа за очување идентитета и посебности заједнице и обезбеђују промовисање  популаризацију културног наслеђа код деце, младих и особа са посебним потребама;
•    доприносе унапређивању и побољшавању услова рада установа културе;
•    промовишу принципе мултикултуралности и интеркултуралности кроз заштиту, очување и презентацију културног наслеђа,
•    доприносе обележавању значајних јубилеја и годишњица од посебног интереса за историју и културу Републике Србије, односно АП Војводине,
•    доприносе истраживању, заштити, очувању и презентацији српског културног наслеђа у региону и промовисању културног наслеђа АП Војводине у земљи и иностранству, и
•    доприносе развоју међурегионалне сарадње у области заштите и очувања културног наслеђа.

Подносилац пријаве може да конкурише највише са 3 пројекта. За сваки пројекат подноси се посебна Пријава и пратећа документација.

На Конкурсу могу да учествују:
- у oбласти Истраживање, заштита, очување и промоција непокретног културног наслеђа – ЈЛС у сарадњи са територијално надлежним установама заштите културног наслеђа; установе заштите културног наслеђа и друге установе културе - у сарадњи са установама заштите културног наслеђа, о чему, уз конкурсну документацију, достављају мишљење надлежне установе заштите, са пројектима заштите културног наслеђа за које су испуњени услови наведени у Пријави
- у области: Истраживање, заштита, очување и промоција покретног и нематеријалног културног наслеђа - установе заштите културног наслеђа; друге установе културе - у сарадњи са установама заштите културног наслеђа, о чему, уз конкурсну документацију, достављају мишљење територијално надлежне установе заштите, као и удружења грађана која се баве едукацијом, промоцијом и презентацијом културног наслеђа - у сарадњи с територијално надлежним установама заштите културног наслеђа.

Опширније