Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2023. години

Рок: 
30. септембар 2023. године
Институција: 
Министарство туризма и омладине

Субвенције и трансфери намењени за развој туризма користе се за следеће намене:
•    израда планске и пројектне документације (документи просторног и урбанистичког планирања, пројектно-техничка документација, студије и документа по међународним правилима неопходни за пројекте из фондова ЕУ и других страних донатора и сл.);
•    уређење грађевинског земљишта и изградња/унапређење постојеће комуналне инфраструктуре као основе за развој туристичких капацитета и садржаја – изградња приступних саобраћајница и паркинг простора, електро-енергетска инфраструктура, системи за водоснабдевање и каналисање отпадних вода са уређајима за пречишћавање отпадних вода, хидротехнички објекти у складу прописима којима се уређује пловидба, јавни тоалети;
•    уређење јавних површина (тргови, платои, амфитеатри, паркови, наткривене комуникације, продајно-изложбени простори, спортско-рекреативни терени, дечија игралишта, плаже);
•    изградња/уређење хидротехничких објеката у циљу развоја наутичког туризма (уређење обала река и језера, изградња марина, пристаништа, инфраструктура пристаништа и др.);
•    уређење земљишта намењеног општој рекреацији и набавка пратеће опреме (ски-стазе, пешачке стазе, трим стазе, бициклистичке стазе, планинарске стазе, спортско-рекреативне стазе, панорамски путеви, забавни адреналин паркови и др.);
•    реконструкција, изградња и опремање туристичке инфраструктуре и објеката од посебног значаја за функционисање и развој туризма (визиторски центри, туристички инфо центри, културно-историјски споменици, археолошки локалитети, музеји, позоришта, галерије, објекти за одмор и рекреацију, базени, велнес и спа центри, спортско-рекреативне дворане, клизалишта, конгресне дворане, туристички кампови, објекти ловног туризма, видиковци, објекти уз природне атракције, продајно-изложбени штандови итд.), као и изградњa и реконструкцијa објеката са другим туристичким наменама и садржајима
•    постављање туристичке сигнализације и инфо – пултова.

Учешће средстава министарства у финансирању наведених пројеката може бити до 100% укупне вредности тог пројекта.

Опширније