Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2021. години

Рок: 
12. март 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини у 2021. години и објеката за одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине.Циљ конкурса јесте обезбеђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинстава и индустријских зона, те безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинстава и делом од корисника из индустријских зона. Обезбеђивањем основних, неопходних услова за живот, спречава се миграција становништва из приградских и руралних насеља.

Послови у смислу овог конкурса подразумевају:
- Суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини, као што су постројења за припрему воде за пиће, пумпне станице, резервоари, јавне водоводне мреже, магистралнии регионални цевоводи и системи за водоснабдевање насеља или индустрије; набавка и уградња цевоводне арматуре и електромашинске опреме у наведеним објектима, као и бушење и опремање бунара. Под израдом техничке документације подразумева се финансирање израде Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом пројекта у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др. закон и 9/2020), са следећом техничком документацијом: 1. Претходна студија оправданости са генералним пројектом 2. Студија оправданости са идејним пројектом 3. Идејно решење. Могуће је и суфинансирање само Идејног пројекта, који се израђује за посебне врсте радова, у складу са чл 145 Закона о планирању и изградњи.
- изградњу, санацију или реконструкцију објеката за одвођење отпадних – фекалних вода: колекторских водова (без кућних прикључака), постројења за прераду отпадних фекалних вода, црпних станица, набавку и уградњу електромашинске опреме у наведеним постројењима и црпним станицама.

Опширније