Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АПВ у 2018. години

Рок: 
30. април 2018. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на виши ниво.

Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему се средства опредељују за радове на каналима, пропустима, уставама, црпним станицама са пратећом електро-машинском опремом и другим објектима на каналској мрежи.

Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по овом конкурсу, јесте 105.000.000,00 динара. Максимални износ средстава по једној пријави, који одобрава Секретаријат износи до 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Средства се као бесповратна додељују ЈВП „Воде Војводине“ у обиму до 30% од укупне вредности радова без ПДВ-а од стране Секретаријата, за радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, а преостали износ обезбеђују јединице локалне самоуправе.

Корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“. Подносиоци пријава на конкурс су јединице локалних самоуправа (градови и општине) с територије АП Војводине.

Услови за учешће на конкурсу:
- У целости извршена авансна уплата на рачун ЈВП „Воде Војводине“ по уговору закљученим на бази конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. Години
- Сагласност ЈВП „Воде Војводине“, на предлог радова.

Опширније