Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде планских докумената јединица локалне самоуправе

Рок: 
30 дана од дана објављивања конкурса на сајту Министарства
Институција: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Средства се додељују јединицама локалних самоуправа за израду планских докумената, и то за:
-    просторни план јединице локалне самоуправе
-    план генералне регулације за несељено место које је седиште јединице локалне самопураве
-    план детаљне регулације за линијске инфраструктурне објекте
у циљу стварања планског основа, подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима интегралног и одрживог развоја, ради развоја насељених места, демократизације процеса одлучивања и подизања нивоа транспарентности доношења одлука у процесу планирања и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, индустрије и других привредних града јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Опширније