Конкурс невладиним организацијама – Развој и ревитализација послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности

Рок: 
Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године, до 12 часова.
Институција: 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину, активност 11, економска класификација 4819 – дотације осталим непрофитним интитуцијама у износу од 4.000.000,00 динара у циљу развоја и ревитализације послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у АП Војводини.

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:

• подршка програмима и активностима усмереним на набавку опреме и/или материјала којима ће се омогућити и унапредити рад на очувању уметничких и старих заната;

• подршка програмима за обучавање кадрова за вршење старих заната и обезбеђивање потребне литературе и различитих наставних средстава и учила за исте.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:

1. Право учешћа на Конкурсу имају регистроване невладине организације и остале непрофитне институције са територије АП Војводине.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 300.000,00 (словима: тристотинехиљада динара).

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се може преузети у Секретаријату или са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs

Све додатне информације могу се добити на телефон 021/487 46 68.

Линк ка конкурсу на:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=536:6--2014------------------------------&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13