Javni poziv za raspodelu sredstava

Рок: 
20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”
Институција: 
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Sredstva u ukupnom iznosu od 409.640.000,00 dinara su namenjena za:
 
1.    Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u punom ili delimičnom iznosu nedostajućih sredstava, za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. Navedeni projekti se mogu podneti za: izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave (objekti škola, predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, kulture, sportskih objekata i dr.), radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru; radovi na objektima pijaca i radovi na sanaciji lokalnih mostova.

2.    Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

3.    Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističnik i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i radi omogućavanja adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom.

4.    Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u realizaciji projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Svaka jedinica lokalne samouprave može da na javni poziv podnese po jednu prijavu za svaku od namena. Jedinici lokalne samouprave se mogu odobriti sredstva za najviše dve prijave po javnom pozivu, a za različite namene.

Opširnije