ЈАВНИ ПОЗИВ УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА

Рок: 
до утрошка расположивих финансијских средстава
Институција: 
Национална служба за запошљавање

Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца. Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама.

 

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:

  • реализацију обуке у трајању од 80 до 1.040 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке) и
  • заснивање радног односа са полазницима обуке и задржавање лица у радном односу најмање 6 месеци по завршетку обуке.

 

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником обуке и за време трајања обуке, уз обавезу задржавања лица у радном односу најмање 6 месеци по завршетку обуке.

 

Tоком трајања програма Национална служба:

1. учествује у финансирању трошкова обуке за обучена и запослена лица и послодавцу исплаћује средства у висини до 150.000,00 динара по полазнику, признајући:

- цену обуке по часу – до 333,00 динара.

- трошкове ангажовања екстерних инструктора/извођача обуке и уколико то програм подразумева добијање атеста, лиценци, набавку приручника и сл.

2. за полазнике обуке:

- сноси трошкове новчане помоћи и превоза, у складу са уговором и

- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

 

Јавни позив је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.

 

Текст конкурса је објављен на интернет презентацији Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.Информације о програму могу се добити преко Позивног центра Национaлне службе: 0800/300-301, на сајту www.nsz.gov.rs и у организационим јединицама Национaлне службе.