ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ ''ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ''

Рок: 
Јавни конкурс је отворен до 31. октобра 2014. године
Институција: 
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Средства за реализацију програма ''Право на прву шансу'' предвиђена су буџетом Аутономне Покрајине Војводине, а за ове намене Финансијским планом Секретаријата планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара за 2014. годину.

Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће услове: 1) да су држављани Републике Србије, 2) да имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине, 3) да су звање доктора наука стекли у складу са барем једним од наведених  модалитета: у оквиру акредитованих докторских студија, према раније важећим прописима, нострификацијом звања стеченог на студијама у иностранству према важећим прописима у земљи стицања звања, без нострификације звања стеченог на студијама у иностранству, ако је оно стечено на универзитету који је међу првих 1000 према Шангајској листи, да поседују ажуриран картон научног радника као део јединствене базе података истраживача у АП Војводини коју води Секретаријат, да су евидентирани у бази Националне службе за запошљавање као незапослена лица најмање у последњих шест месеци у континуитету.

 Кандидати који испуњавају наведене услове подносе предлог научно-истраживачког односно примењено-истраживачког пројекта у трајању до 12 месеци. Елементи пројекта морају бити повезани са елементима одбрањене докторске дисертације или са другим научно-истраживачким референцама кандидата.

Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног радника, чија је укупна цитираност према међународној бази Science Citation Index – Wos, а на основу података Рефералног центра Матице Српске, односно базе података Секретаријата, преко 10, или чији је укупни фактор компетенције на основу Критерујума за утврђивање и оцену истраживача за циклус истраживања 2010.-2014. Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, преко 20.

Додатне информације и линк ка конкурсу:

 http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=146:prijavljivanje-projekata-za-realizaciju-akcije-pravo-na-prvu-ansu&catid=2:javni-pozivi&Itemid=14

Такође,за додатне информације можете се обратити Биљани Јурибашић, на телефон 021/487-4636, или на e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs