Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

Рок: 
1. јун 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Предлог програма односно пројекта могу да подносе јединице локалне самоуправе, спортски центри (установе и јавна предузећа) чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, предшколске установе, васпитно образовне установе и високошколске установе са територије Аутономне покрајине Војводине.

Предлог програма односно пројеката изградње, одржавања и опремања спортског објекта подноси његов власник, односно корисник земљишта или спортског објекта, уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

По својој садржини пројекти треба да се односе на изградњу, одржавањe или опремање спортских објеката на територији Аутономне покрајине Војводине.
- Изградња новог спортског објекта подразумева изградњу објекта у погледу извођења радова са пратећом докуметацијом и дозволама у складу са законом о планирању и изградњи.
- Одржавање спортског објекта подразумева капитално одржавање у погледу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији, као и инвестиционо одржавање спортског објекта.
- Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат или представља опрему која служи обављању спортских активности у том спортском објекту.

Опширније