Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја

Рок: 
19. јануар 2018. године
Институција: 
Управа за капитална улагања АПВ

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја од значаја за Аутономну покрајину Војводину.

Специфични циљеви јавног конкурса су повећање локалне и регионалне конкурентности, унапређење привредног капацитета јединица локалне самоуправе, развој и унапређење туристичке инфраструктуре и конкурентности туристичке понуде, обезбеђење доступности и функционално интегрисање пословне и туристичке инфраструктуре у окружење, подршка руралном развоју, заустављање процеса депопулације и подстицање процеса демографског оживљавања јачањем привредне активности и смањење регионалних диспаритета у Аутономној покрајини Војводини.

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката пословне инфраструктуре и туристичке инфраструктуре у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине, укључујући и инфраструктуру која обезбеђује функционално интегрисање пословне и туристичке инфраструктуре у окружење (саобраћајна, комунална, електроенергетска, енергетска инфраструктура и слично).

Под пословном инфраструктуром, у смислу овог јавног конкурса, се подразумевају пословни објекти за обављање производне или услужне делатности, индустријске зоне, радне зоне, пословни инкубатори, индустријски паркови, технолошки паркови са пратећом инфраструктуром.

Под туристичком инфраструктуром, у смислу овог јавног конкурса, се подразумевају објекти за информисање, рекреацију, едукацију и забаву туриста са пратећом инфраструктуром (туристички информативни центри, објекти наутичког туризма, купалишта и плаже, уређење обале река и језера, партерно и пејзажно уређење просторних целина, базени, велнес објекти, тематски и забавни паркови, забавно рекреативне стазе и путеви, видиковци, панорамски путеви, бициклистичке и пешачке стазе, изложбени објекти, конгресни објекти и други објекти са туристичком наменом и садржајима).

Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке радова.

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине. Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву на јавни конкурс.

Опширније