Јавни конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме

Рок: 
Рок за доставу документације је до 14. новембра 2014. године, до 12,00 часова
Институција: 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Јавни конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (додељује бесповратна средства у укупном износу од 100.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину у оквиру активности 05 – Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа, економска класификација 4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета и 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Право да конкуришу имају предузетници, микро и мала правна лица ради унапређења своје делатности, јачања конкурентности и капацитета под следећим условима: да су регистровани и имају седиште на територије Аутономне покрајине Војводине; да су позитивно пословали у 2013. години; да уредно уплаћују обавезе јавних прихода.

Средства за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме се одобравају на основу достављеног предрачуна или понуде добављача/продавца машине или опреме. Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише једном пријавом.

Додељена субвенција по предузетнику, микро или малом правном лицу не може бити већа од 1.000.000,00 динара (са ПДВ).

Предности приликом одлучивања имају предузетници/правна лица

• којима су оснивачи жене и/или који су у власништву или већинском власништву жена;

• који обављају производну делатност;

• који су извозно оријентисани;

• који запошљавају особе са инвалидитетом.

Пријаве на Конкурс се подносе искључиво на конкурсном обрасцу који се може преузети на сајту Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „Не отварати – пријава на Конкурс из области предузетништва”, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на бројеве телефона 021/487-4248 или 021/487-4250.

Линк ка конкурсу:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=534:6--2014------------------&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13