JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВИХ ФАРМИ

Рок: 
Рок за подношење пријаве је 07. новембар 2014. године
Институција: 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Право учешћа на конкурсу имају земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинства, привредна друштва и предузетници регистровани за узгој животиња, са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Укупан износ за расподелу средстава је 20.000.000,00 динара.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити за реализацију пројеката: загревања, хлађења и вентилације објеката на фармама свиња и пилића, коришћењем отпадне биомасе, суфинансирањем: А) набавке и монтаже нових постројења (котлова) за сагоревање биомасе са пратећим инсталацијама (димњаци, систем за аутоматизовано или полуаутоматизовано ложење, цевоводи, арматура, бојлери, акумулатори топлоте, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема); Б) адаптације постојећих система за грејање који производе топлотну енергију из фосилих горива (земни гас, мазут, лако уље, електрична енергија, угаљ и сл.) и додавање новог котловског постројења за примарно коришћење биомасе у енергетске сврхе, које ће бити у могућности да ради као водеће или у случају потребе ради паралелно са постојећим котловима, уколико исти задовољавају у техничком смислу. У цену постројења наведених под тачком А) и Б) става 1 овог члана, улазе и неопходни пратећи електро радови.

Пријава на Конкурс може се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду или се упућује поштом, обавезно у писменој форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације Секретаријата. Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине позивом на телефон: 021/487-43 37, сваког радног дана од 09:00-11:00 сати или путем сајта Секретаријата  www.psemr.vojvodina.gov.rs