JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE ЈАВНE РАСВЕТE

Рок: 
Рок за подношење пријаве је 07. новембар 2014. године
Институција: 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Право учешћа на Конкурсу имају јединице локалне самоуправе (општине и градови) са територије Аутономне Покрајине Војводине

Укупан износ за расподелу средстава је 9.724.909,20 динара.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити за намене подстицања јединица локалне самоуправе за предузимање мера и активности које доводе до проверљивог и мерљивог или процењивог повећања енергетске ефикасности у области јавне расвете; побољшања енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет пружених услуга или повећање обима и квалитета пружених услуга; унапређења система комуналних услуга пружањем квалитетније услуге јавне расвете у оквиру техничких могућности савремених постројења и сл.

Пријава на Конкурс може се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду или се упућује поштом, обавезно у писменој форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације Секретаријата. Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине позивом на телефон: 021/487-43 37, сваког радног дана од 09:00-11:00 сати или путем сајта Секретаријата  www.psemr.vojvodina.gov.rs