Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене

Рок: 
16. новембар 2018. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Право учешћа на конкурсу имају јавне установе са седиштем на територији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе (општина/град) са територије АП Војводине. Јавне установе су установе које се оснивају ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња - члан 3. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон). Један подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом по намени

Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се за суфинансирање реализације пројеката:

Намена А) коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима које користе јавне установе, набавком и монтажом нових постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама (цевоводи, арматура, бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема), при чему обавезно уградити мерно-регулациону опрему са могућношћу праћења произведене топлотне енергије у соларном систему. У цену постројења улазе машински и неопходни пратећи електро радови.

Намена Б) коришћења биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама, набавком и монтажом нових постројења (котлова) за сагоревање биомасе са пратећим инсталацијама (димњаци, систем за аутоматизовано или полуаутоматизовано ложење, цевоводи, арматура, бојлери, акумулатори топлоте, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема). У цену постројења улазе и неопходни пратећи електро радови за аутоматизован или полуаутоматизован рад котловског постројења, како би се омогућио аутономан или комбинован рад у случају потребе (недостатак горива, квар на уређајима итд.).

Намена Ц) примене топлотних пумпи са коришћењем енергије воде или тла за загревање/хлађење у објектима које користе јавне установе, набавком и монтажом нових постројења са топлотним пумпама за рад у моновалентном режиму (топлотна пумпа покрива целокупне потребе за грејањем/хлађењем објекта) или бивалентном режиму (топлотна пумпа покрива основно грејно оптерећење док систем са конвенционалним извором топлоте покрива вршна оптерећења), са пратећим инсталацијама (цевоводи, грејна тела, арматура, бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема). У цену постројења улазе и неопходни пратећи електро радови.

Укупан износ за расподелу средстава је 40.037.281,37 динара, од чега за намену А минимално 7.500.000,00 динара, за намену Б минимално 10.000.000,00 динара, за намену Ц минимално 7.000.000,00 динара. Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројеката у износу од максимално 80% вредности инвестиције без ПДВа. Максимални износ средстава која се додељују по једном пројекту за намену А је 2.500.000,00 динара, за намену Б је 2.500.000,00 динара и за немену Ц је 3.500.000,00 динара.

Опширније