Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степоном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Рок: 
16. новембар 2018. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Право учешћа на конкурсу имају јавне установе са седиштем на територији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе (општина/град) са територије АП Војводине. Јавне установе су установе које се оснивају ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња - члан 3. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон).

Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити за суфинансирање реализације пројеката уградњe котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити за суфинансирање реализације пројеката уградњe котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији Аутономне Покрајине Војводине, са циљем:
• уградње енергетски ефикасније опреме са већим степеном корисног дејства, ради смањења трошкова за енергију и енегренте;
• смањења потрошње фосилних горива;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
• ревитализације постојећих система за грејање у наведеним установама.

Укупан износ за расподелу средстава је 17.500.000,00 динара. Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројеката у износу од максимално 80% вредности инвестиције без ПДВа. Максимални износ средстава која се додељују по једном пројекту је 2.500.000,00 динара. Један подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом.

Опширније