Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

Рок: 
19. фебруар 2018. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката јавних установа са територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката штедљиве унутрашње расвете. Средства се додељују јавним установама, које је основала Република Србија, АП Војводина, односно јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине, и то за: замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са штедљивим изворима светлости и припадајуће опреме

Јавне установе су установе које се оснивају ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња - члан 3. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон).

Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројекта у износу од максимално 80% вредности инвестиције без ПДВ-а. Максималан износ средстава које додељује Покрајински секретаријат по конкурсу износи 4.000.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају јавне установе са територије Аутономне покрајине Војводине, које је основала Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе (општина/град).

Опширније