Градови у фокусу 2021

Рок: 
1. фебруар 2021. године
Институција: 
Министарство културе и информисања

Програм Градови у фокусу допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

Специфични циљеви Програма:
1.    Подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким  приоритетима;
2.    ојачани капацитети културе на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска (јавни, приватни и цивилни сектор) сарадња;
3.    обогаћена културна понуда и подигнут квалитет садржаја;
4.    очувана и унапређена културна разноликост и интеркултурни дијалог;
5.    унапређена и осавремењена културна инфраструктура;
6.    заштићени и ревитализовани споменици културе;
7.    унапређена регионална и међународнa културнa разменa и сарадњa;
8.    унапређена доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација са посебним освртом на осетљиве друштвене  групе;
9.    створено подстицајно окружењe за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

Конкурс је отворен за ЈЛС у Републици Србији.

Опширније