Gradonačelnik

Gradonačelnik: predstavlja i zastupa Grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu Novom Sadu. Gradonačelnika bira Skupština, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Gradonačelnik ima zamenika koji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Predsednik Skupštine predlaže kandidata za Gradonačelnika. Kandidat za Gradonačelnika predlaže kandidata za zamenika Gradonačelnika iz reda odbornika, koga bira Skupština na isti način kao i Gradonačelnika. Gradonačelnik i zamenik Gradonačelnika na stalnom su radu u Gradu.

Gradonačelnik je istovremeno i predsednik Gradskog veća sa pravom glasa.

Nadležnosti Gradonačelnika Novog Sada:

  1. Predstavlja i zastupa Grad;
  2. Predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština;
  3. Naredbodavac je za izvršenje budžeta Grada i odlučuje o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve;
  4. Usmerava i usklađuje rad gradskih uprava i obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za njihov rad;
  5. Donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom Skupštine;
  6. Saziva i predsedava sednicama Gradskog veća;
  7. Obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Skupštine.