Državni, pokrajinski i gradski podsticaji

DRŽAVNI PODSTICAJI

Zakon o planiranju i izgradnji  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/2018 i 31/2019)

Članom 97 regulisano je sledeće:

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ne obračunava se za objekte javne namene u javnoj svojini, objekte komunalne i druge infrastrukture, proizvodne i skladišne objekte, podzemne etaže objekata visokogradnje (prostor namenjen za garažiranje vozila, podstanice, transformatorske stanice i razvodna postrojenja, ostave, vešernice i sl.), osim za delove podzemnih etaža koji se koriste za komercijalne delatnosti. Doprinos se ne obračunava ni za otvorena parkirališta, interne saobraćajnice, otvorena dečja igrališta, otvorene sportske terene i atletske staze.

Podsticaji za zapošljavanje

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Sredstva se mogu dodeliti za realizaciju investicionih projekata u proizvodnom sektoru i za projekte usluga servisnih centara, u skladu sa ovom uredbom.
Iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u skladu sa kriterijumima sadržanim u Uredbi, u vezi sa opravdanim troškovima investicije.

Uslovi za dodelu sredstava:

  • Da se direktno ulaganje održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje pet godina nakon realizacije investicionag projekta za velika privredna društva, ili najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva,
  • Da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od pet godina za velika privredna društva ili za tri godine za mala i srednja privredna društva.

Rok za realizaciju projekta: do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina.
Korisnik sredstava, nakon dostizanja pune zaposlenosti, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava iz člana 22. ove uredbe, dužan je da svakom novom zaposlenom redovno isplaćuje ugovorenu zaradu iz člana 2. stav 1. tačka 14) ove uredbe.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet adrese:

https://ras.gov.rs/podrska-investitorima/zasto-srbija/podsticaji-za-inve...

PODSTICAJI VLADE VOJVODINE

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet adresu:

http://rav.org.rs/business-environment/incentives/?lang=sr

PODSTICAJI GRADA NOVOG SADA

Podsticaji za zapošljavanje: 300.000,00 RSD ( oko 2550 EUR) po novootvorenom radnom mestu.

Podsticaji za umanjenje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, ("Sl. list Grada Novog Sada",  br. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)

Članom 13 regulisano je sledeće:

Doprinos se ne obračunava za objekte javne namene u javnoj svojini sa pratećim sadržajima u funkciji ovih objekata, objekte komunalne i druge infrastrukture, proizvodne i skladišne objekte, podzemne etaže objekata visokogradnje (prostor namenjen za garažiranje vozila, podstanice, trafostanice, ostave, vešernice i sl.), osim za delove podzemne etaže koji se koriste za komercijalne delatnosti, otvorena dečija igrališta, otvorene sportske terene, atletske staze i pasaže.

Doprinos se ne obračunava za objekte socijalnog stanovanja čiji je investitor Grad kao i za izgradnju objekata - stanova za pripadnike snaga bezbednosti, čiji je investitor Republika Srbija ili privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija.

Članom 19 regulisano je sledeće:
Investitoru koji doprinos plaća u celosti doprinos se umanjuje za 30 %.
Za izgradnju objekata od značaja za privredni razvoj Grada doprinos koji se plaća u celosti može se umanjiti još do 30 %, uz saglasnost Gradskog veća, a na predlog komisije koji obrazuje Gradsko veće.