Održani sastanci Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja na temu SWOT analize

13.05.2022.

U periodu od 10. do 11. maja 2022. godine održani su sastanci tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada. Na osnovu prethodno prikupljenih podataka od članova radnih grupa i izvršenih analiza, pripremljen je Nacrt analize postojećeg stanja, koji je pre sastanka dostavljen na uvid svim članovima kao osnova za naredni korak u izradi dokumenta – SWOT analizu.

Centralna tema sastanaka bilo je određivanje ključnih faktora od uticaja na razvoj Grada Novog Sada, odnosno rad na pripremi SWOT matrica za svaku od definisanih oblasti:

  • ekonomski razvoj,
  • društveni razvoj,
  • urbani razvoj i zaštitu životne sredine, i
  • dobru upravu.

Nakon diskusija u vezi sa SWOT analizom, rukovodioci su, obzirom na to da je u pitanju dosta detaljna tema od važnosti za definisanje budućih ciljeva i mera, zamolili članove radnih grupa da objedine komentare u vezi sa razmatranim temama i dostave ih pre narednog sastanka.