Grad Novi Sad objavio javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za upravljanje i unapređenje poslovanja JP Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad

17.10.2018.
Grad Novi Sad je objavio neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za upravljanje i unapređenje poslovanja JP Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad sa investicionim ulaganjem u objekat.

Grad Novi Sad je objavio neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za upravljanje i unapređenje poslovanja JP Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad sa investicionim ulaganjem u objekat.

Javni poziv namenjen je svim domaćim i stranim zainteresovanim pravnim licima sa ciljem revitalizacije i ekonomskog oporavka ovog preduzeća, uz zaštitu javnog interesa.

Pod upravljanjem i unapređenjem poslovanja JP Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad, podrazumeva se upravljanje poslovanjem ovog preduzeća od strane profesionalnog menadžmenta sa iskustvom u upravljanju objektima slične veličine ili namene u regionu ili svetu, a pod investicionim ulaganjem u Objekat se podrazumevaju svi radovi potrebni za njegovu efikasniju iskorišćenost, bolju energetsku efikasnost, stabilniju i bolju infrastrukturu Objekta, kao i investiciona ulaganja u dodatni prostor koji će činiti zasebnu ili objedinjenu funkcionalnu ili tehničku celinu.

Od potencijalnih partnera se, između ostalog, očekuje da dostave opšte informacije o sopstvenoj organizaciji/instituciji, odgovarajuće reference, okvirni biznis plan za minimum narednih 15 godine, planiranu strukturu i način finansiranja i sredstva obezbeđenja.

Pisma o zainteresovanosti i sva prateća dokumentacija moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica Potencijalnog partnera i dostavljena najkasnije do 20. decembra 2018. godine do 12 časova, na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, Novi Sad.

Ovaj poziv je u svemu neobavezujući i objavljuje se samo radi istraživanja tržišta, te u tom smislu ne obavezuje Grad Novi Sad da pokrene bilo kakav postupak izbora partnera.

Tekst poziva kao i kontakt za sve dodatne informacije možete preuzeti na linku: https://goo.gl/heZoC2