JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA ROMSKE NACIONALNOSTI U 2012. GODINI

Rok: 
10. април 2012.
Institucija: 
Национална служба за запошљавање

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv  poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2012. godini. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima u privatnom sektoru, radi zapošljavanja nezaposlenih lica romske nacionalnosti, koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu, poslodavcima koji zapošljavaju do 19 nezaposlenih lica romske nacionalnosti.

 

Visina subvencije zavisi od razvijenosti opštine u kojoj je sedište poslodavca ili u kojoj poslodavac ima registrovanu organizacionu jedinicu, kao i od broja lica koja se zapošljavaju, i to:

- 100.000,00 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi opština;

- 200.000,00 dinara po licu u trećoj grupi opština;

- 300.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština, devastiranim opštinama i područjima od posebnog interesa, kada se zapošljava do 10 lica;

- 400.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština, devastiranim opštinama i područjima od posebnog interesa, kada se zapošljava 11 i više lica.

 

Poslodavac, odnosno organizaciona jedinica poslodavca u kojoj se zapošljavaju lica, mora biti registrovana najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva. Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta dužan je da zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i da izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.

 

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10. april 2012. godine.

 

Tekst konkursa je objavljen na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs.Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300- 301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.