14. poziv UNESKO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Rok: 
16. maj 2023. godine
Institucija: 
UNESCO

Pravo prijave imaju organi javnih vlasti, javne institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije 2005 (među kojima je i Srbija), kao i međunarodne nevladine organizacije registrovane u zemljama potpisnicama Konvencije 2005.
Projekti moraju jasno dovesti do strukturnih promena kroz:
•    uvođenje i/ili razradu praktičnih politika i strategija koje imaju direktan i strukturni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikim kulturnim izrazima
•    jačanje veština u javnom sektoru i organizacijama civilnog društva za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Opširnije